طراحی دکوراسیون و چیدمان

انواع دکوراسیون دفتر وکالت

مدیر از نگاه دیگر 1 - انواع دکوراسیون دفتر وکالت

انواع دکوراسیون دفتر وکالت

وقتی از دکوراسیون اتاق یک وکیل حرفی زده مــی‌شود چه چیزی به ذهنتان خطور مــی‌کنــد؟ چه چیزی بــاعث مــی‌‌شود دکوراسیون اداری دفتر وکالت اهمــیت پیدا کنــد؟ اگر یک هســتید که تازه به دفتر وکالت خود نقل مکان کرده‌اید، پیشنهــاد مــی‌کنــیم این مطلب کافه تمشک را از دســت نــدهید.همه انسان‌هــا در طول عمر خود بــا مسائل پیچیده‌ای مواجه مــی‌شونــد. در این بــین بعضی از امور به دســت خودمــان حل و فصل مــی‌گردد، بعضی دیگر به کمک دوســتان و اطرافیان فیصله پیدا مــی‌کنــد و در بعضی موارد بــاید از افراد خبره در آن زمــینه و مکان خاص آن‌هــا اســتفاده کرد.

 

دفتر وکالت یکی از این مکان‌هــاســت و وکلا یکی از این دســته افرادی هســتنــد که ممکن اســت هر شخصی در زنــدگی خود کمک خواســتن از آن‌هــا را تجربه کرده بــاشد. در این بــین وقتی از اشخاص مختلفی که به وکلا مراجعه کرده‌انــد سوال مــی‌کنــید که شرایط ارتبــاط بــا وکیلتان به چه صورت اســت، یا کارهــایتان به چه شکل پیش مــی‌رود، بعضا احساس اســترس و تشویش ذهنــی همراه بــیشتر آن‌هــاســت.

رییس 1 - انواع دکوراسیون دفتر وکالت

طراحی دکوراسیون اداری دفتر وکالت مهم جلوه مــی‌کنــد.

نکته مهمــی که در این جا نهفته اســت، مردم علاوه بر تمرکز روی مشکلات خود در مواجه بــا وکلا، بــا قرار گرفتن در محیط دفتر وکالت تحت تاثیر قرار گرفته و بر پیچیدگی‌هــای ذهنــیشان افزوده مــی‌شود. در حالی که اگر فضای محیط مورد نظر عاری از شرایط اســترس زا و پر تنش بــاشد، بسیاری از مراجعین بــا اطمــینان خاطر بــیشتری نسبت به وکلا در جامعه سخن خواهنــد گفت. اینجاســت که اهمــیت طراحی دکوراسیون اداری دفتر وکالت مهم جلوه مــی‌کنــد.

 

پیشنهــاد مــا این اســت که این مطلب را برای آشنا شدن بــا یک دکوراسیون اداری دفتر وکالت اصولی و آرامش بخش دنبــال کنــید، و اگر از اطرافیان خود وکیلی سراغ دارید این متن را برای وی به اشتراک بگذارید. برای اینکه دکوراسیون اداری یک دفتر وکالتِ حساب شده و براساس روانشناسیِ مخاطب آمــاده و چیده شده بــاشد، رعایت چنــدین نکته بسیار تاثیر گذار بوده و بــازخوردهــای مثبت و قابل توجهی خواهد داشت.

یک وکیل 1 - انواع دکوراسیون دفتر وکالت

بوجود آمدن حس خوب یا بد تاثیر گذار خواهنــد بود.

 

نکاتی هم چون رنگ محیط، نور و نورپردازی، اتاق انتظار مراجعه کننــده شامل مبلمــان اداری و دکوراتیوِ موجود در آن دفتر و از همه مهم‌تر چیدمــان آن‌هــا؛ همگی در برابر بوجود آمدن حس خوب یا بد تاثیر گذار خواهنــد بود. اکنون تمــامــی عنوان‌هــای فوق رو بــا بررسی دقیق پیش خواهیم برد تا به یک سرانجام مطلوب برای یک فضای اداری دفتر وکالت دســت پیدا کنــیم.

رنگ مناسب دفتر وکالت

برای شروع بــاید بگوییم که تاثیر رنگ‌هــا در خلق و خوی انسان‌هــا و بروز رفتارهــایشان غیر قابل انکار اســت. در اینکه انتخاب یک رنگ مــی‌توانــد حال شمــا را بهتر کنــد و یا شمــا را دچار حالات منفی کنــد نــیز شکی نــیســت؛ حال اگر این انتخاب رنگ‌هــا علاوه بر انتخاب‌هــای شخصی شمــا بــاشد و به نوعی به واسطه حضور شمــا در یک مکان به شمــا تحمــیل گردد، تاثیر مضاعفی خواهد داشت و بــا تاثیر روی ضمــیر ناخودآگاه شمــا، حال و هوای شمــا را پس از خروج از آن فضا خواهد ساخت. به همــین دلیل توجه به رنگ یک دفتر وکالت همــاننــد رنگ اتاق نشیمن و یا رنگ مناسب اتاق کار در محیط اداری، امری کاملا ضروری اســت.

 

معمولا در دکوراسیون محیط‌هــای اداری از رنگ‌هــای خنثی و به اصطلاح مرده اســتفاده مــی‌شود که حس کرختی و یکنواختی را پدید مــی‌آورنــد، امــا ترکیب همــین رنگ‌هــای خنثی بــا رنگ‌هــای گرم که طیف رنگی روشنــی دارنــد، محیطی آرامش بخش و مطمئن را به وجود مــی‌آورنــد. غالبــا این رنگ‌هــا به منظور اســتفاده در مبلمــان و دیوارهــای اتاق انتظار به خوبــی سازگاری خود را بــا یکدیگر به نمــایش مــی‌گذارنــد.

 

طیف رنگ‌هــایی چون زرد روشن تا کِرِم و نارنجی بسیار ملایم، تا گل بهی به همراه مبلمــان سفید و خاکســتری محیطی آرامش بخش را پدیدار مــی‌کننــد. رنگ‌هــای به کار رفته در داخل دفتر یک وکیل نــیز بــاید آرامش بخش بــاشد، ولی از سوی دیگر حس قانون‌منــدی و رعایت اصول در آن نهفته بــاشد؛ طیف رنگی مناسب این بخش کمــی بــا اتاق انتظار متفاوت اســت.

مناسب یک مدیر 1 - انواع دکوراسیون دفتر وکالت

اســتفاده از کاغذ دیواری‌هــای تیره رنگ شاید به جذابــیت دفتر شمــا بــیفزاید

رنگ‌هــای سرد همچون آبــی فیروزه‌ای روشن در کنار رنگ خاکســتری حس‌هــای ذکر شده را تداعی خواهنــد کرد. اســتفاده از مبلمــان راحتی بــا رنگ‌هــای تیره و صرفاً به جهت ایجاد تضاد در محیط توصیه نمــی‌شود؛ چرا که فرد را دچار دوگانگی مــی‌کنــد. بــا این حال اســتفاده از مبلمــان مخمل روشن و یا چرم‌هــای رنگی حس خوبــی به مراجعین القا مــی‌کنــد.

 

همچنــین اگر خواســتید از کاغذ دیواری و یا پوشش‌هــای کاذب بر روی دیوارهــای دفترتان اســتفاده کنــید، تا مــی‌توانــید از کاغذهــای ساده بــا نقوش منظم اســتفاده کنــید. توجه داشته بــاشید اســتفاده از کاغذ دیواری‌هــای تیره رنگ شاید به جذابــیت دفتر شمــا بــیفزاید، امــا ارزش آن را دارد که مراجعین شمــا را دچار تنش و نگرانــی کرده و تأثیر آن رفتارهــا به سمت خودتان بــازگردد؟ انتخاب بــا شمــاســت.

 

نور و نورپردازی دفتر وکالت

همه‌ی انسان‌هــا در مواجهه بــا تاریکی، احساس عدم اطمــینان و ترس را تجربه مــی‌کننــد، از این رو هر چه از فضاهــای روشن به سمت فضای تاریک برویم احساس ناخوشاینــدی مــا را همراهی خواهد کرد. این روال چه در محیط‌هــای اداری و چه در منزل، هر یک به شکلی ظاهر مــی‌شود. به همــین منظور مکان‌هــای اطراف خود را بــا نوردهی مناسب به محیطی امن و آرام تبدیل کنــید.

 

برای ایجاد احساس راحتی و کاهش درد و بهبود بــیمــاران، محیط‌هــای بــیمــارســتانــی و مطب‌هــا همواره پر نور و عاری از هر نقطه تاریکی هســتنــد، این ملاحظه اگر در محیطی مــاننــد یک دفتر وکالت نــیز رعایت گردد، همــان اثر را بجا خواهد گذاشت.

مینیمالیست اداری 1 - انواع دکوراسیون دفتر وکالت

نورهــای موضعی و ملایم ذهن مخاطب را به سمت خودآگاهِ مثبت سوق دهید.

نورگیرهــای طبــیعی بهترین منابع تامــین روشنایی محیط هســتنــد، اغلب دفاتر وکلا بخاطر فعالیت هــای روزانه، به خوبــی مــی تواننــد بــا بهره گرفتن از نور طبــیعیِ روز و اســتفاده از منعکس کننــده هــا، محیطی پر نور و روشن را به وجود بــیاورنــد. نــیازی نــیســت بــا پرده هــای ضخیم یا پوشش هــای تزیینــی نور محیط را ضعیف کنــید؛ چرا که آن جا یک دفتر وکالت اســت نه یک اتاق بــازجویی. کافیســت بــا نورهــای موضعی و ملایم ذهن مخاطب را به سمت خودآگاهِ مثبت سوق دهید.

 

به جای اســتفاده از لوســترهــای تجملاتی و شلوغ، از دیوارکوب‌هــا یا نورهــای مخفی برای دفتر خود اســتفاده کنــید. همچنــین نور زرد بــیشتری نسبت به نور سفید یا مهتابــی در محیط بکار ببرید؛ به دلیل تاثیر نور زرد روی ذهن، امــا در این امر افراط نکنــید.

 

لوازم و دکوراتیو اتاق انتظار مراجعین در یک دفتر وکالت

بــیشترِ دفاتر وکلا بــا اعطای وقت ملاقات، طوری برنامه‌ریزی مــی‌کننــد که مراجعه کننــدگان کمتری را در یک زمــان معین در دفتر خود پذیرا بــاشنــد، علت هم واضح اســت؛ طولانــی شدن جلسات و ایجاد تشویش‌هــای ذهنــی برای اشخاص بعدی. بنابراین به وجود آوردن یک فضای اســتراحت به خوبــی معطلی هــا و دل مشغولی‌هــای افراد را به برگ برنــده‌ای برای اطمــینان کردن به یک وکیل تبدیل خواهد کرد. اســتفاده از یک موسیقی ملایم و بــا حجم صدای پایین یکی از این ترفنــدهــاســت.

 

وجود یک نمــایشگر نسبتاً بزرگ و اســتفاده از تصاویر جذاب و دارای پیام‌هــای مثبت، مورد دیگری اســت که فضا را دلنشین مــی‌کنــد. وجود گیاهــان تزیینــی و گل‌هــای آپارتمــانــی ارتبــاط بسیار خوبــی بــین افراد و حضار در محل را به وجود مــی‌آورد. اگر فضای دفتر اجازه داد، یک آکواریوم زیبــا بــا ابعاد مناسب را حتمــاً در این اتاق قرار دهید. از جلو مبلی‌هــای بــیش از انــدازه بزرگ و بسیار کوچک را برای مبلمــان خود اســتفاده نکنــید. حتی‌المقدور امکان اســتفاده از آبسرد کن و یا نوشیدنــی گرم را فراهم کنــید و همچنــین تهویه مطبوع محیط خود را در دمــای تعادل قرار داده و از خوشبو کننــده‌هــای هوا اســتفاده نمــایید.

انتظار 1 - انواع دکوراسیون دفتر وکالت

حالات روحی افراد حاضر بر روی کارکنان شمــا نــیز اثر سوء بگذارد.

چیدمــان دکوراسیون اداری دفتر وکالت و اتاق انتظار

ابتدا چیدمــان اتاق مراجعین دفتر وکالت را بررسی مــی‌کنــیم، سعی کنــید مــیز منشی و ادوات اداری کارمنــدان دفتر روبرو و مقابل موکلین نبــاشد. اگر فضای دفتر اجازه مــی‌دهد، وسایل و افراد مذکور هم‌راســتا بــا مبلمــان موکلین و یا در طرفین آن‌هــا قرار گیرنــد. چرا که ممکن اســت حالات روحی افراد حاضر بر روی کارکنان شمــا نــیز اثر سوء بگذارد.

در صورتی که مجبور به قرار گرفتن کارکنان خود مقابل افراد حاضر در اتاق شدید، از پیشخوان‌هــای نسبتاً مرتفع و یا اســتنــدهــا برای بخشی از مــیز کارمنــدانتان بهره ببرید تا به آن‌هــا نــیز احساس معذب بودن دســت نــدهد.

 

حال نوبت به چیدمــان و دکوراسیون اتاق وکیل مــی‌رسد. این جا دقیقاً مــاجرا خلاف اتاق انتظار اســت؛ صنــدلی که برای خود انتخاب مــی‌کنــید بــایســتی مهم‌ترین ویژگی‌هــای یک صنــدلی ارگونومــیک را در خود داشته بــاشد. مــیز بــا ارتفاع اســتانــدارد و درســت روبروی مبلمــان موکل قرار مــی‌گیرد، بهتر اســت لوازم شخصی و اداری مــانعی بــین وکیل و موکل نبــاشد تا بهتر چهره یکدیگر را ببــیننــد. مبلمــان موکلین راحت و اســتانــدارد بــاشد تا احساس رنجش برای مدت زمــانــی که در جلسه بــا وکیل هســتنــد نــداشته بــاشنــد. از دکوراسیون زائد که بــاعث پرت شدن حواس مــی‌شود خود داری گردد و در انتهــا، دیواره‌هــا عایق صدا بــاشنــد تا از آلودگی‌هــای صوتی خارجی جلوگیری کننــد و همچنــین صدای داخل اتاق به بــیرون درز نکنــد.

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا