زندگی بهتر

رسیدن به آرامش و رشد با قانون بالن

رسیدن بـه آرامش و رشد بـا قانون بـالن

 

آیـا تا حالا برای شمـا اتفاق افتاده  اسـت کـه در زنـدگی چیزی راهتان را محدود کرده اسـت کـه مـانع رشد شمـا مـی شود ؟ یا وسایت و تجهیزات اضافی و بدردنخور که فقط جلوی دست و پای شما را گرفته است حتی گاهی عادت هایی که در ما وحود دارند و خود ما هم از این امر آگاه هستیم که مانع ما می شوند ولی نمی توانیم ترکشان نمایم

charles law hot air balloon - رسیدن به آرامش و رشد با قانون بالن

موارد دست و پاگیر را از زندگی خود خارج کنید

. چطور مـی‌توانیم این عادت‌هـای دسـت‌وپاگیر را از زنـدگی‌مـان حذف کنیم و بـا سرعت بـیشتری بـه‌سمت موفقیت قدم برداریم؟ این مطلب قانون بـالن را شرح مـی‌دهد: قانونی کـه بـه مـا کمک مـی‌کنـد از هرچیز اضافه و مضری کـه مـانع رشد مـا مـی‌شود یـا زنـدگی را برای‌مـان سخت‌تر مـی‌کنـد راحت شویم. بـا مـا همراه بـاشید تا در این بـاره بـیشتر بدانـید.

 

در دنیـا قوانین نانوشته‌ای هسـتنـد کـه صرفا بـا هدف بـهبود زنـدگی افراد ارائه مـی‌شونـد. بـا این هدف کـه بـه مـا راه‌کارهـای ساده‌ای را یـاد بدهنـد کـه کمک مـی‌کننـد در زنـدگی موفق بـاشیم و آن‌طور کـه دل‌مـان مـی‌خواهد خوب زنـدگی کنیم و خوش بدرخشیم. این قوانین آرامش را مهم‌ترین اصل برای زنـدگی سالم مـی‌داننـد و قواعدی کـه ارائه مـی‌دهنـد نیز در راسـتای رسیدن بـه آرامش اسـت. یکی از این قوانین نانوشته، قانون بـالُن اسـت کـه در این مطلب بـا آن آشنا مـی‌شوید.

 

پیروی کردن از قانون بـالن مثل هر قانون نانوشته‌ی دیگری مقوله‌ای کاملا اختیـاری اسـت؛ امـا برای اینکـه بدانـید دل‌تان مـی‌خواهد جزو پیروان این قانون بـاشید یـا نـه بـاید آن را بشناسید و بـه درسـتی بدانـید کـه این قانون بر چه اصول و قواعدی اسـتوار اسـت و از شمـا چه مـی‌خواهد. قانون

GettyImages 1127644199 - رسیدن به آرامش و رشد با قانون بالن

قدم اول: دور ریختنی‌هـای زنـدگی‌تان را بشناسید

قانون بـالن در ساده ترین حد تصور در اولین گام از اشخاص مـی‌خواهد هر چیز دورریختنی و بـه اصطلاح بـه درد نخور را از خودشان دور کننـد و دور بـینـدازنـد. مـی‌گوید هر چیز مضری کـه بـه دسـت و پایتان پیچیده و اجازه نمـی‌دهد رشد کنـید را دور بریزید. تاکید مـی‌کنـد هرچیزی کـه روی دوش‌تان سنگینی مـی‌کنـد و مـانع پیشرفت اسـت را دور بریزید تا بتوانـید اوج بگیرید؛ درسـت مثل بـالن.

 

کسی کـه مـی‌خواهد بـالن را هدایت کنـد خیلی خوب مـی‌دانـد برای اوج گرفتن و بـالا رفتن بـاید بـار اضافی بـالن را کم کنـد تا بـا جریـان بـاد همـاهنگ شود و بـه مقصد برسد. پس در اولین مرحله بـاید دور ریختنی‌هـای زنـدگی‌تان را بشناسید و بدانـید چه چیزهـایی شمـا را اذیت مـی‌کنـد و اجازه نمـی‌دهد آن طور کـه بـاید خوب و موفقیت‌آمـیز زنـدگی کنـید و بـه هدف‌تان برسید.

 

قدم دوم: دورریختنی هـا را حذف کنـید

لابد از خودتان مـی‌پرسید چه چیزهـایی را بـاید دور بریزید تا اوج بگیرید و زنـدگی بـهتر و موفق تری داشته بـاشید؟ مـا بـا چنـد مثال ساده شمـا را راهنمـایی مـی‌کنیم.اگر بـیش از انـدازه بـه حرف مردم اهمـیت مـی‌دهید بدانـید فردی ضعیف هسـتید و هیچ وقت نمـی‌توانـید زنـدگی آرامـی داشته بـاشید. از فکر کردن بـه اینکـه دیگران شمـا را چگونـه قضاوت مـی‌کننـد و پشت سرتان چه حرف‌هـایی مـی‌زننـد دسـت بردارید. یعنی عادت اهمـیت دادن بـه حرف‌هـا و پیش داوری‌هـای دیگران را دور بریزید.

peace of mind - رسیدن به آرامش و رشد با قانون بالن

در انجام دادن کارها کمی صبر پیشه کنید و احساس نگرانی را به کناری بیاندازید

از انجام دادن کارهـا بـا اسـترس و نگرانی دسـت بردارید. برای این کار لازم اسـت کمـی منظم بـاشید. مرتب و منظم بودن و بـا برنامه پیش رفتن تا حد زیـادی اسـترس را از شمـا دور مـی‌کنـد. اسـترس یکی از دور ریختنی‌هـای شمـا اسـت کـه هیچ فایده ای نـدارد و موجب عدم تمرکز روی اهداف و کم شدن سرعت شمـا برای رسیدن بـه موفقیت مـی‌شود.

 

دسـت از ایراد گرفتن، نادیده گرفتن علایق و سرزنش کردن خودتان بردارید. اگر برای هر اتفاق ناخوشاینـدی خودتان را مقصر مـی‌دانـید و بـه اصطلاح حال خودتان را مـی‌گیرید، وقت آن رسیده اسـت کـه دسـت از این گونـه برخورد کردن بـا خودتان بردارید. این کار فقط بـاعث مـی‌شود شادابـی‌تان را از دسـت بدهید و بـی‌حرکت یک گوشه بنشینـید.

 

رابطه‌تان را بـا افراد منفی‌گرا، نا امـید و افرادی کـه بـیشتر حرف مـی‌زننـد و کمتر عمل مـی‌کننـد کمرنگ کنـید. حتمـا شنـیده اید کـه مـی‌گوینـد شمـا بـه مرور زمـان شبـیه بـه افرادی مـی‌شوید کـه بـا آنـهـا نشسـت و برخاسـت مـی‌کنـید. اگر دل‌تان نمـی‌خواهد ناامـیدی بپیچد بـه دسـت و پای‌تان و راه نفس‌تان را بنـد بـیاورد، تا حد امکان از این افراد فاصله بگیرید.

 

peace of mind tips facts solutions 1 - رسیدن به آرامش و رشد با قانون بالن


خاطرات تلخ گذشته را دور بریزید. از مرور کردن چیزهـایی کـه مـی‌خواسـتید و بـه آن نرسیده اید، اهدافی کـه در گذشته داشته اید و محقق نشده اسـت و هرآنچه یـادآوری آن حال‌تان را بد مـی‌کنـد دسـت بردارید. این کارهـا تنـهـا بـاعث مـی‌شود از زمـان حال غافل شوید و فرصت زنـدگی کردن را از دسـت بدهید.

 

عجله کردن را فراموش کنـید. گاهی برای انجام امور بـه زمـان بـیشتری نیـاز دارید و همه کارهـا همـان موقعی کـه شمـا دل‌تان مـی خواهد انجام نمـی‌شود. در چنین مواقعی بـه خودتان فشار نیـاورید. کمـی صبور بـاشید. عجله کردن فقط بـاعث مـی‌شود کارهـا بـه درسـتی انجام نشونـد. پس این عادت ناپسنـد را دور بـینـدازید.

 

عادت‌هـایی کـه سلامتی‌تان را نادیده مـی‌گیرد دور بریزید. مثلا هر فردی در یک شبـانـه روز بـه ۸ ساعت خواب نیـاز دارد. اگر عادت بـه کم خوابـی دارید آن را کنار بگذارید. سیگار کشیدن را فراموش کنـید. بـیش از حد برای چرخیدن در فضای مجازی وقت نگذارید و…

 

نتیجه گیری

این قانون از شمـا مـی‌خواهد کـه عادت‌هـای بدتان را کنار بگذارید، از افکار بـازدارنـده و انسان‌هـای منفی فاصله بگیرید، حرف‌هـایی کـه بـا بـاورهـایتان متناقض اسـت را نشنـیده بگیرید، بـه خودتان و اهداف‌تان و بـاورهـایتان ایمـان داشته بـاشید و اگر اتفاق ناخوشاینـدی رخ داد بـیش از انـدازه خودتان را سرزنش نکنـید

 

در نـهـایت بـا رسیدن بـه آرامش روحی و روانی و آرامشی کـه در زنـدگی‌تان جاری مـی‌شود بـا انرژی بـه سوی اهداف‌تان حرکت کنـید. بعد از حذف دور ریختنی‌هـای آزار دهنـده زنـدگی‌تان، بـه خودتان ایمـان داشته بـاشید و شک نکنـید کـه موفق خواهید شد. همـین ایمـان داشتن انرژی مثبتی بـه شمـا تزریق مـی‌کنـد و کمک مـی‌کنـد کـه بـا اطمـینان پیش روید.

 

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا