طراحی دکوراسیون و چیدمان

آموزش تزیین اتاق خواب همراه چند ایده

[ad_1]

آموزش تزیین اتاق خواب همراه چند ایده

 

اتــاق خواب یکی از اتــاق‌هــای خانــه اســت کــه شاید چون مــاننــد ســایر اتــاق‌هــا در معرض دید مــیهمــان‌هــا نبــاشــد، توجه زیــادی بـه تزیین آن نشــود. امــا هر شخصی مدت زمــان زیــادی از زنــدگی خود را در این اتــاق مــی‌گذارنــد و بـه همــین دلیل نــیز بــایســتی بـه چیدمــان، دکوراسیون و تزئین آن نــیز توجه ویژه‌ای داشت. در این مطلب از کــافه تمشک سعی کرده‌ایم کــه نکــاتی را در رابطه بــا تزیین اتــاق خواب بــیان کنــیم. بــا مــا همراه بــاشید.

 

در هر منزلی اتــاق خواب از جایگاه ویژه‌ای برخوردار اســت؛ چرا کــه اتــاق خواب برای هر فردی بـهترین مکــان برای اســتراحت و آرامش محسوب مــی‌شــود. بـه احتمــال زیــاد شمــا هم مثل شمــار زیــادی از افراد بــیشترین نــیازتــان بعد از یک روز سخت و پرمشغله‌ کــاری یک جای امن و دنج اســت تــا بتوانــید در آن خود را از خســتگی‌هــای روزمره رهــا کرده و برای یک روز جدید و پرمشغله‌ی دیگر آمــاده شــوید. بنــابراین دقت در دکورسیون، چیدمــان و البته تزیین اتــاق خواب بسیــار مــهم اســت. چرا کــه در صورت ایده آل بودن طراحی آن، مــی‌توانــید فضایی آرامش بخش و منــاسب بــا روحیه‌ خودتــان را برای خود ایجاد کنــید.

تزیین اتاق خواب از مهمترین مکانهای منزل است

بــا این حال مــی‌بــینــیم کــه برخی از افراد تزیین اتــاق خواب را مــهم‌تر از تزیین ســایر اتــاق‌هــا و فضای بــیرونــی منزل نمــی‌داننــد و چنــدان توجهی بـه این مســاله نمــی‌کننــد، شاید بـه این دلیل کــه مــهمــان‌هــا کمتر از اتــاق‌هــا دیدن مــیکننــد، امــا نکته اینجاســت کــه مــا حدود یک سوم از عمرمــان را در اتــاق خواب‌هــایمــان سپری مــی‌کنــیم و تزیین منــاسب برای اتــاق خوابمــان تــاثیر بـه سزایی در بـهتر کردن روحیه مــا دارد. نزیین یک اتــاق خواب شیک و در عین حال راحت و کــاربردی کــار آســانــی نــیســت و عوامل زیــادی در نتیجه بخش بودن آن موثرنــد. مــاننــد رنگ و طرح دیوار‌هــا، کــاغذ دیواری، پرده‌هــا، فرش و یــا قالیچه‌هــا و همچنــین رنگ و چیدمــان وســایل و غیره.

 

تزیین اتــاق‌ خواب هــای کوچک

یکی از مشکل‌ترین کــا‌رهــا در زمــینــه طراحی دکوراسیون داخلی تزیین اتــاق خواب‌هــای کوچک اســت. چه بســا کــه تزیین منــاسب این گونــه از اتــاق‌هــا بــاعث مــی‌شــود کــه انــدازه آن‌هــا از آنچه کــه واقعا هســتنــد بزرگ‌تر بـه نظر برسنــد. شمــا بــاید در انتخاب جزیی‌ترین وســایل و لوازم برای دکوراسیون و تزیین اتــاق خواب خود دقت کــافی را داشته بــاشید تــا بــا حفظ محیطی دلچسب و خوشاینــد، همــه لوازم مورد نــیازتــان را در اتــاقی بــا فضای محدود جا دهید. در اینجا مــا سعی داریم نکــاتی را برای تزیین اتــاق خواب کوچک برایتــان خاطر نشان شــویم کــه در کنــار مفید بودن بـه صرفه و کــارآمد بــاشنــد.

 

برای شروع این نکته را در نظر بگیرید: تختتــان را مقابل پنجره قرار دهید. چرا کــه در اتــاق‌هــای کوچک فضای دیوار‌هــا بسیــار بــا ارزش هســتنــد و بـهتر اســت کــه بــا وسیله ای اشغال نشــونــد. دیگر اینکــه از رنگ‌هــای روشن و در عین حال پررنگ اســتفاده کنــید کــه اثر بخشی فضای این گونــه اتــاق هــا را بــالاتر مــی‌برنــد. این درســت اســت کــه رنگ سفید اتــاق را بزرگ‌تر نشان مــیدهد امــا توجه داشته بــاشید کــه لازم نــیســت اتــاقتــان را تمــامــا بـه رنگ روشن در بــیاورید؛ چون اتــاق خواب در اصل بــاید فضایی آرامش بخش برای اســتراحت هم بــاشــد

اتاق های کوچک بهتر است که از رنگ تیره بیشتر استفاده شود

پس بـهتر اســت برای رنگ اتــاق خواب ترکیبــی از رنگ هــای تیره و روشن را داشته بــاشید. مــیز تحریر خود را در یکی از گوشه‌هــای اتــاقتــان قرار دهید و درحد امکــان تخت‌هــای کشــودار را تهیه کنــید تــا بـهترین اســتفاده را در نگه داری از وســایلتــان داشته بــاشید. همچنــین برای مدیریت در حفظ فضای موجود بـهتر اســت کــه از صنــدلی هــای تــاشــو اســتفاده کرد. آینــه بزرگ‌تری را برای قرار دادن در اتــاق هــای کوچک اســتفاده کنــید کــه بــاعث منعکس شــدن نور در فضا و بــازتر جلوه دادن آن مــی‌شــود.

 

تزیین اتــاق خواب کودکــان

جای تعجب نــیســت کــه بچه‌هــا بــیشتر وقتشان را در اتــاق‌هــایشان سپری مــی‌کننــد. تزیین اتــاق خواب کودک مــی‌توانــد بــازتــابــی از روحیه و شخصیت کودکــانــه آن‌هــا بــاشــد. وقتی صحبت از تزیین اتــاق خواب کودکــان مــی‌شــود اولین چیزی کــه بـه ذهن مــی‌رسد محیطی رنگارنگ و پز از نشاط کودکــانــه اســت. موضوع مــهم در اینجا ایجاد فضایی اســت کــه بــا روحیه بچه هــا ســازگار بــاشــد و در آن‌هــا حس آرامش و شادی را یه وجود آورد. صرف نظر از جنسیت کودک و دقت زیــاد و یــا وسواس بـه خرج دادن در انتخاب رنگ‌هــای دخترانــه یــا پسرانــه برای رنگ آمــیزی اتــاق بــا ایده‌هــای خلاقانــه و ســاده مــی‌توان اتــاق خواب آن‌هــا را بـه فضایی تخیلی و رویــایی تبدیل کرد.

 

بـه عنوان مثال برای طراحی سقف اتــاق خواب کودک، نقاشی کردن تصاویری از مــاه و خورشید و ســتــارگان بــا اســتفاده از رنگ هــای مخصوص شب رنگ ایده‌ی جالبــی اســت. این کــار بــاعث مــی‌شــود در هنگام شب و زمــانــی کــه چراغ هــا خاموش مــی‌شــونــد کودکتــان احســاس هیجان و خوشحالی کنــد. نقاشی کردن منظره یک شهر یــا جنگل بر روی دیوار‌هــا و یــا اســتفاده از کــاغذ دیواری هــایی بــا طرح‌هــای کــارتونــی مورد علاقانــه آن‌هــا هم بسیــار خلاقانــه اســت.

 

مســاله دیگر توجه بـه انــدازه قفسه اسبــاب بــازی هــاســت کــه بـهتر اســت کم ارتفاع بــاشــد تــا برای کودکــان قابل دســترسی بــاشــد، در غیر این صورت فقظ جنبـه تزیینــی پیدا کرده و آنچنــان کــارآمد نــیســت. نکته دیگر این اســت کــه اکثر بچه‌هــا عاشق جمع آوری کلکسیونــی از وســایل‌هــا ،عکس‌هــا و یــا حتی بعضی از نقاشی‌هــایشان هســتنــد و مــایلنــد کــه آن‌هــا را در معرض دید داشته بــاشنــد. بـهتر اســت کــه فضایی از دیوار اتــاقشان را برای چسبــانــدن اســتیکر‌هــا و یــا نقاشی هــای مورد علاقشان اختصاص دهیم تــا در اتــاقشان احســاس راحتی و صمــیمــیت کننــد. قرار دادن نمودار رشــد بر روی دیوار از جزییــات تزیینــی و بسیــار جذاب اســت کــه بـه شمــا این امکــان را مــی‌دهد تــا شاهد بزرگ شــدن فرزنــد دلبنــدتــان بــاشید.

 

تزیین اتــاق خواب نوجوان

بــا توجه بـه اینکــه نوجوانــان روحیه حســاسی دارنــد و تــا حدودی مشکل پسنــدتر هســتنــد، بـهتر اســت برای تزیین اتــاق خوابشان تــا حد ممکن بــا آن‌هــا مشــورت کنــید و طبق سلیقه آن‌هــا عمل کنــید. همچنــین تزیین اتــاق خواب یک نوجوان از اهمــیت بــیشتری برخوردار اســت؛ چه بســا کــه آن هــا احســاس امنــیت و آرامش بــیشتری در این مکــان مــی‌کننــد، جایی کــه بتواننــد بـه دور از هیــاهوی بــیرون بـه آرامش خاطر برسنــد.

اتاق خوابهای نوجوانان باید دارای تفاوت هایی اساسی باشد

اتــاق خواب نوجوانــان نبــاید تنــهــا فضایی آرام برای خواب شبــانــه بــاشــد؛ بلکــه مــی‌بــایســت فضایی را برایشان ایجاد کنــد کــه منــاسب برای مطالعه و تفریح هم بــاشــد. برخلاف بزرگترهــا کــه رنگ هــای سرد و خنثی را برای تزیین دیوارهــا ترجیح مــی‌دهنــد، نوجوانــان بــیشتر مــایلنــد کــه از رنگ‌هــای گرم و شلوغ کــه انرژی آورنــد برای اتــاق‌هــایشان اســتفاده کننــد. گاهی نوجوانــان خواهــان تزیینــی خلاقانــه و سرگرم کننــده هســتنــد کــه از نمونــه‌هــای آن اســتفاده از صنــدلی‌هــای تــابــی، تخت خواب‌هــایی بــا طرح هــای متفاوت و نصب تخته‌هــای وایت بورد بر روی دیوار اســت.

 

یکی از نکــات اصلی در تزیین اتــاق نوجوانــان قرار دادن مــیز تحریری اســت کــه آن‌هــا بـه راحتی بتواننــد بـه امور درسی و تکــالیف خود برسنــد. در انتخاب رنگ دیوار‌هــا و سقف دقت کنــید. از رنگ‌هــای دخترانــه و گرم برای اتــاق دختر‌هــا و بــیشتر از رنگ هــای سرد و خنثی در اتــاق پسران اســتفاده کنــید.

 

برای تزیین اتــاق خوابـهــا لازم اســت کــه دقت و حوصله بــیشتری بـه خرج دهید و عوامل مختلفی مثل انــدازه اتــاق خواب، سن، جنسیت و مــهم تر از همــه علاقه افراد را در دکوراسیون و چیدمــان اتــاق خواب در نظر بگیرید تــا اتــاق خوابــی ایده آل، زیبــا و دوســت داشتنــی داشته بــاشید.

 

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا