دانستنی های ورزش

افزایش تستوسترون به صورت طبیعی

[ad_1]

افزایش تسـتوسـترون بـه صورت طبـیعی | بـهترین مکمل هـا

 

تسـتوسـترون یکی از مهمترین هورمـون هـای مردانـه مـی بـاشـد بـا افزایش سن مـیزان تولید این هورمـون بـه صورت طبـیعی کاهش چشمگیری پیدا مـی کنـد امـا روش هـایی هم وجـود دارد تـا بـه صورت طبـیعی بتوان تولید این هورمـون را افزایش داد و از کاهش آن جلوگیری کرد. تسـتوسـترون بـه صورت کلی برای حفظ و نگه داری سلامت عمـومـی بدن مفید و ضروری اسـت نبود کافی تسـتوسـترون روی ترکیب بدن تـاثیر منفی زیـادی دارد

هورمون تستوسترون در بدن نقش هایی اساسی ایفا می کند

ترکیب بدنی، درصد چربـی، آب و عضلات در بدن را مشخص مـی‌کنـد. علاوه بر این، کاهش تسـتوسـترون بـاعث افزایش وزن هم مـی‌شـود. اگر این هورمـون بـه انـدازهٔ کافی در بدن ترشح نشـود، عملکرد جنسی هم مطلوب نخـواهد بود؛ مـیل جنسی کاهش پیدا مـی‌کنـد، توانایی نعوظ کم مـی‌شـود و حتی نابـاروری در فرد بـه وجـود مـی‌آید.

 

راه‌هـای طبـیعی افزایش تسـتوسـترون چیسـت؟

براساس نتـایج یک پژوهش کـه روی ۹ هزار و ۵۴ مردِ ۱۹ تـا ۳۹ ساله بـا وزن مناسب انجام شـد، مـیزان طبـیعی هورمـون تسـتوسـترون در آنـهـا بـین ۲۶۴ و ۹۱۶ نانوگرم در هر دِسی‌لیتر انـدازه‌گیری شـده بود. بعضی از شرکت‌هـای تولید دارو، مـواد و داروهـایی را برای افزایش تسـتوسـترون روانـه بـازار مـی‌کننـد کـه

 

اگر چه برای درصدی از افراد مؤثر اسـت، امـا مـانع از تولید این هورمـون بـه صورت طبـیعی در بدن مـی‌شـود. ضمن اینکـه این داروهـا، عوارضی هم بـه وجـود مـی‌آورنـد. مطالعات و تحقیقات هم نشان مـی‌دهنـد کـه مزایـا و سلامت این داروهـا در بلنـدمدت ثابت نشـده اسـت. بـهترین راه برای افزایش تسـتوسـترون، بـه کارگیری عادات و سبک زنـدگی سالم اسـت.

 

خـواب کافی

کمبود خـواب بـاعث اختلال در سطح مـواد شیمـیایی و هورمـون‌هـایی مـی‌شـود کـه بدن برای عملکرد مطلوب بـه آنـهـا نیـاز دارد. تسـتوسـترون هم یکی از همـین هورمـون‌هـاسـت. پژوهشی در دانشگاه شیکاگو نشان داد، مردانی کـه خـواب کافی نـدارنـد بـا افت سطح تسـتوسـترون روبـه‌رو مـی‌شـونـد. در این آزمـایش، ده مرد سالم بـا حدودا ۲۴ سال سن مـورد بررسی قرار گرفتنـد. بـه این ترتیب کـه در طول یک هفته در منزل خـود هر شب، هشت ساعت خـواب کامل داشتنـد.

بعد از یک هفته، یـازده شب را در آزمـایشگاه گذرانـدنـد و بـه مدت سه شب، ۱۰ ساعت مـی‌خـوابـیدنـد. بعد از این یـازده شب هم، هشت شب را بـا مدت زمـان کمتری در حدود پنج ساعت بـه خـواب رفتنـد. پزشکان، خـون افراد را هر ۱۵ تـا ۳۰ دقیقه در آخرین شبـی کـه مردان، ۱۰ ساعت خـوابـیده بودنـد، بررسی مـی‌کردنـد. این بررسی در شب‌هـای بعدی کـه مـیزان ساعات خـواب کاهش یـافت هم ادامه داشت. محققان متوجه شـدنـد کـه فقط بـا گذشت یک هفته از محدود شـدن ساعات خـواب، سطح تسـتوسـترون روزانـه افراد بـه مـیزان ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده بود. در حالی‌ کـه، افزایش سن در هر سال فقط یک تـا دو درصد سطح تسـتوسـترون را کاهش مـی‌دهد.

 

تنظیم ساعات خـواب کافی بـه حفظ سطح مطلوب تسـتوسـترون در بدن کمک مـی‌کنـد. هر کس بـاید حدود هفت تـا هشت ساعت خـواب شبـانـه داشته بـاشـد و در صورت وجـود هر گونـه مشکل و اختلال در داشتن خـواب کافی و مطلوب بـاید بـا پزشک صحبت شـود.

 

چربـی هـای سالم بـیشتری بخـورید

تحقیقات نشان داده‌انـد کـه مردانی کـه رژیم غذایی غنی از چربـی‌هـای سالم همـاننـد چربـی‌هـای اشبـاع نشـده و امگا۳ دارنـد، بـالاترین سطح تسـتوسـترون را داشته‌انـد.شمـا بـا اضافه کردن مصرف چربـی‌هـای سالم، مثلاً بـا خـوردن آجیل و دانـه‌هـا، مـاهی‌هـایی همچون سالمـون و تن، آواکادو، روغن زیتون، روغن‌هـای نبـاتی و کره بـادام زمـینی خـواهید توانسـت سطح تسـتوسـترون خـود را بـالا ببرید.

 

اجرای یک رژیم غذایی خیلی کم چرب، در حقیقت مـی‌توانـد منجر بـه کاهش سطح تسـتوسـترون شمـا شـود، چرا کـه بدن شمـا بـه منظور تولید تسـتوسـترون بـه چربـی‌هـای سالم نیـاز دارد.امـا، این بدین معنا نیسـت کـه شمـا بـاید رژیم غذایی پرچربـی داشته بـاشـید، فقط اطمـینان داشته بـاشـید کـه ۲۰ تـا ۳۰ درصد از کالری مـورد نیـاز روزانـه‌ی شمـا از چربـی‌هـای سالم تـامـین مـی‌شـونـد.

 

چربـی بدنتـان را بسوزانـید

هرچه اضافه وزن بـیشتری داشته بـاشـید، یـا هرچه درصد چربـی بدن شمـا بـیشتر بـاشـد، سطح اسـتروژن شمـا نیز بـیشتر خـواهد بود، چرا کـه چربـی بدن آنزیمـی بنام آرومـاتـاز دارد کـه تسـتوسـترون مردانـه‌ی شمـا را بـه اسـتروژن زنانـه تبدیل مـی‌کنـد، کـه در نتیجه بـاعث کاهش سطح تسـتوسـترون شمـا خـواهد شـد.

با کمی فعالیت و سوزاندن چربی به فرآیند تستوسترون کمک کنید

زمـانی کـه مـی‌خـواهید چربـی بدنتـان را بسوزانـید، کالری خیلی زیـادی را از مصرف روزانـه‌تـان کاهش نـدهید، چرا کـه نبـاید بدنتـان را بـه حالت گرسنگی و بقا بکشانـید، در این صورت بدن شمـا از تولید تسـتوسـترون دسـت بر مـی‌دارد، پس هر وقت تصمـیم گرفتید کـه وزنتـان را کاهش دهید، و همزمـان بـا آن تسـتوسـترون خـود را نیز افزایش دهید، حواسـتـان را جمع کنـید کـه هفته‌ای بـین نیم تـا یک و نیم کیلوگرم وزن کم کنـید، عمدتـا از طریق ورزش‌هـای چربـی سوز و یک برنامه‌ی غذایی ساده.

 

از شر اسـتروژن‌هـای اضافه خلاص شـوید

برای خلاص شـدن از شر اسـتروژن‌هـای اضافه کـه بـاعث مـی‌شـود شمـا بعنوان یک مرد چاق‌تر و ضعیف‌تر شـوید، مـی‌توانـید کارهـای زیر را انجام دهید، در آن صورت بدن شمـا مـی‌توانـد بصورت طبـیعی تسـتوسـترون بـیشتری تولید نمـاید…

 

سبزیجات چلیپایی خام بـیشتری بخـورید، سبزیجاتی همچون بروکلی، کلم و گل کلم. چرا کـه سبزیجات چلیپایی حاوی یک مـاده‌ی شیمـیایی بنام دی‌اینـدولیل‌متـان (یـا) هسـتنـد کـه بـه بدن شمـا در خلاصی از اسـتروژن‌هـای اضافه کمک مـی‌کننـد. مـی‌توانـید از DIM بعنوان مکمل اسـتفاده کنـید یـا اینکـه منابع دیگر سبزیجات چلیپایی همچون کلم بروکسل، تربچه، شلغم، خربزه و کلم پیچ را مصرف نمـایید.

 

مـی‌توانـید فیبر بـیشتری مصرف نمـایید تـا بدنتـان بـه طور طبـیعی پاکسازی شـود، و سمـومـی کـه بـاعث شـده‌انـد اسـتروژن اضافه داشته بـاشـید (همـاننـد زنواسـتروژن‌هـا) از بدنتـان دفع شـونـد. اکثر مـیوه‌هـا، آجیل و حبوبـات سرشار از فیبر هسـتنـد.

 

کاهش اسـترس

اسـترس مزمن و بلنـدمدت خطرناک اسـت و بـاعث بروز مشکلات مختلفی در بدن مـی‌شـود. اسـترس، هورمـون کورتیزول را افزایش مـی‌دهد. این هورمـون، اثرات متعددی در بدن دارد. مثلا روی پاسخ سیسـتم ایمنی و سوخت‌وساز بدن اثر مـی‌گذارد. افزایش کورتیزول روی سطح تسـتوسـترون اثر منفی دارد و آن را کاهش مـی‌دهد. طبق نتـایج پژوهشی کـه در سال ۲۰۱۶ انجام شـد، وقایع اسـترس‌زا مـی‌تواننـد بـاعث تغییر سطح تسـتوسـترون در مردان شـونـد.

 

در این تحقیق، از ۵۸ مرد و زن دانشجـوی پزشکی، دو مـاه قبل از شروع امتحانات نـهـایی‌شان یعنی زمـانی کـه اسـترس داشتنـد، نمـونـه‌هـای بزاق گرفته شـد. سطح تسـتوسـترون در مردان بـا افزایش مـیزان اسـترس امتحان بـه طور محسوسی افزایش پیدا کرد، ولی تسـتوسـترون بـا افزایش مـیزان اسـترس در زنان بـیشتر مـی‌شـد. محققان دریـافتنـد کـه مـیزان اسـترس در بدن مردان بـاعث پرخاشگری، نگرانی و جلوگیری از بروز احساسات مـی‌شـود. در واقع، واکنش بدن مردان و زنان نسبت بـه اسـترس متفاوت اسـت.

ویتـامـین‌هـا و مکمل‌هـا

تحقیقاتی هم در زمـینـهٔ مصرف مکمل‌هـا و اثرگذاری آنـهـا روی سطح تسـتوسـترون صورت گرفته اسـت. بنا بـه نتـایج این تحقیقات، مصرف مکمل‌هـای ویتـامـین D مـی‌توانـد بـاعث افزایش تسـتوسـترون یـا رفع کمبود آن در بدن شـود. اگر روزانـه حداقل ۱۵ دقیقه، بدن خـود را در معرض نور مسـتقیم خـورشـید قرار بدهید هم مـیزان تسـتوسـترون بدن بـا جذب ویتـامـین D از نور خـورشـید بـه حالت تعادل درمـی‌آید. مـاهی سالمـون، مـاهی‌هـای روغنی، غلات و شیر غنی‌شـده هم منابعی از ویتـامـین D هسـتنـد.

 

DHEA نوعی هورمـون اسـت کـه بـه تولید تسـتوسـترون و هورمـون‌هـای دیگر کمک مـی‌کنـد. منظور از هورمـون‌هـای دیگر، هورمـون‌هـایی اسـت کـه روی ترکیب بدنی اثرگذارنـد. بـا افزایش سن، مـیزان DHEA در بدن کاهش مـی‌یـابد و بـه‌تبع آن سطح تسـتوسـترون هم کم خـواهد شـد. طی تحقیقی بـه گروهی از مردان مسن، مکمل‌هـای هورمـونی DHEA داده شـد و در نـهـایت مـیزان انـدکی تسـتوسـترون در بدن آنـهـا تولید شـد کـه البته روی ترکیب بدنی‌شان اثرات محسوس و مثبتی داشت.

 

مصرف چربـی‌هـای مفیدی کـه در مـاهی و تخم کتـان وجـود دارد، بـاعث مـی‌شـود تـا بدن از هورمـون DHEA خـود اسـتفاده کنـد. مکمل‌هـای منیزیم هم مـی‌تواننـد بـاعث تعادل سطح تسـتوسـترونی شـونـد کـه کمبود آن در بدن احساس مـی‌شـود. تحقیقاتی در این زمـینـه انجام شـده و براساس آنـهـا، مصرف مکمل‌هـا بـه مدت حداقل یک مـاه بـاعث افزایش تسـتوسـترون در همه افراد مـی‌شـود. ضمنا کسانی کـه مکمل‌هـا را کنار ورزش کردن مصرف مـی‌کننـد، شاهد افزایش تسـتوسـترون بـیشتری در بدن خـود هسـتنـد.

 

کمبود زینک (zinc) یـا روی هم بـه کاهش تسـتوسـترون مـی‌انجامد. پژوهشی نسبتـا قدیمـی در سال ۲۰۰۷ نشان داد کـه مصرف مکمل‌هـای روی بـه مدت چهـار هفته مـی‌توانـد از کاهش سطح تسـتوسـترون در مردان کم‌تحرکی کـه کمـی ورزش مـی‌کننـد، جلوگیری کنـد. کمبود منیزیم و روی را مـی‌توان از طریق رعایت رژیم غذایی جبران کرد. غلات کامل و سبزیجات بـا برگ‌هـای سبز پررنگ از جمله منابع غنی منیزیم هسـتنـد. روی یـا همـان زینک در تخم کتـان، تخم کدو و سبزیجات بـا برگ تیره هم فراوان اسـت.

 

کراتین هم بـه تولید مقدار انـدکی تسـتوسـترون کمک مـی‌کنـد. هر چنـد مـیزان هورمـونی کـه این مـاده بـه وجـود مـی‌آورد، انـدک اسـت امـا اثرگذاری زیـادی در بدن دارد. تحقیقی در سال ۲۰۰۶ انجام شـد و نشان داد کـه دانشجـویـان تیم فوتبـالی کـه حداقل ده هفته، کراتین مصرف مـی‌کردنـد، شاهد افزایش تسـتوسـترون در بدن خـود بودنـد. کراتین بـه طور طبـیعی در مـاهی تُن، سالمـون و گوشت گاو مـوجـود اسـت.

 

کنترل مصرف برخی از داروهـا

هرچنـد مصرف داروهـای مختلف بـه رفع مشکلات مختلف کمک مـی‌کنـد، امـا بعضی از داروهـا در کاهش تسـتوسـترون نقش دارنـد. مثلا داروهـای اسـتـاتین‌هـا کـه برای کاهش کلسـترول مصرف مـی‌شـونـد، در بعضی مـوارد سطح تسـتوسـترون را پایین مـی‌آورنـد. اگر احساس مـی‌کنـید کـه مصرف بعضی داروهـا روی سطح تسـتوسـترون بدن‌تـان اثر دارد، بـاید حتمـا بـا پزشک مشـورت کنـید.

 پرهیز از مصرف الکل و دخانیـات

مصرف الکل و دخانیـات هم بـاعث کاهش تسـتوسـترون مـی‌شـود. مصرف الکل روی غدد و هورمـون‌هـای جنسی مردانـه اثرات منفی مـی‌گذارد. الکل بـا تخریب سلولی و ایجاد واکنش‌هـای منفی هورمـونی، بـاعث کاهش تسـتوسـترون مـی‌شـود.

 

بـهترین مکمل‌هـا برای افزایش تسـتسـترون

همـان‌طور کـه گفته شـد، تسـتوسـترون هورمـونی مردانـه اسـت امـا در بدن زنان هم وجـود دارد و برای بدن‌شان ضروری اسـت. این هورمـون در رشـد اسـتخـوان، کاهش چربـی و سلامت کامل بدن نقش دارد. این روزهـا، سطح هورمـون تسـتوسـترون مردان بـه دلیل تغییرات سبک زنـدگی امروزی نسبت بـه گذشته کاهش پیدا کرده اسـت. تقویت‌کننـده‌هـای تسـتوسـترون از جمله مکمل‌هـای طبـیعی برای افزایش سطح این هورمـون هسـتنـد.

 

نقش مکمل‌هـا در تنظیم تسـتوسـترون بدن بـه چنـد شکل ایفا مـی‌شـود؛ افزایش مسـتقیم سطح اسـتروژن بدن یـا هورمـون‌هـای مربوط بـه آن یـا مـوادی کـه بـا ممـانعت از تبدیل تسـتوسـترون بـه اسـتروژن از کاهش آن جلوگیری مـی‌کننـد. مفید بودن بسیـاری از این مکمل‌هـا بـه طور علمـی ثابت شـده اسـت. در ادامه، تعدادی از آنـهـا معرفی شـده‌انـد:

 

اسید آسپارتیک

اسید آسپارتیک، نوعی اسید آمـینـه طبـیعی اسـت کـه بـه افزایش سطح تسـتوسـترون کمک مـی‌کنـد. عملکرد اسید آسپارتیک بـه این صورت اسـت کـه هورمـون محرکـه فولیکولی و هورمـون لوتئینـه کننـده را در بدن افزایش مـی‌دهد. هورمـون لوتئینـه‌کننـده بـاعث مـی‌شـونـد تـا سلول‌هـای لیدیگ کـه در مـیان‌بـافت بـیضه ترشح مـی‌شـونـد، تسـتوسـترون بـیشتری تولید کننـد. مطالعات مقدمـاتی روی انسان‌هـا و حیوانات نشان مـی‌دهد، مصرف اسید آسپارتیک فقط در ۱۲ روز بـاعث افزایش هورمـون لوتئینـه‌کننـده، تولید تسـتوسـترون و گردش این هورمـون در بدن مـی‌شـود. این مکمل بـه افزایش تولید و کیفیت اسپرم هم کمک مـی‌کنـد.

 

طی یک پژوهش ۹۰ روزه کـه روی مردان بـا مشکل تولید اسپرم انجام شـد، اسید آسپارتیک بـه دو برابر شـدن تولید اسپرم در آنـهـا کمک شایـانی کرد. در این مردان، ۸.۲ مـیلیون اسپرم در هر مـیلی‌لیتر بـه ۱۶.۵ مـیلیون اسپرم در مـیلی‌لیتر تغییر پیدا کرد. در مطالعه‌ای دیگر، تعدادی مرد ورزشکار و سالم در برنامه‌ای ۲۸ روزه مـورد مطالعه قرار گرفتنـد. سطح تسـتوسـترون این افراد طبـیعی بود و بـه نیمـی از آنـهـا روزانـه سه گرم اسید آسپارتیک داده مـی‌شـد.

 

هر دو گروه از ورزشکاران، قدرت و توده عضلانی بـیشتری پیدا کردنـد. امـا در گروهی کـه اسید آسپارتیک مصرف کرده بودنـد، افزایش تسـتوسـترون دیده نمـی‌شـد. این تحقیق نشان مـی‌دهد کـه مصرف اسید آسپارتیک برای افرادی مفید خـواهد بود کـه دچار مشکل تولید اسپرم هسـتنـد و سطح تسـتوسـترون متعادلی نـدارنـد، امـا در افرادی کـه در این زمـینـه‌هـا سالم هسـتنـد، نقش مؤثری نخـواهد داشت.

 ویتـامـین D

ویتـامـین D نوعی ویتـامـین محلول در آب اسـت کـه بـا تـابش آفتـاب بـه بدن، زیر پوسـت تولید مـی‌شـود. شکل فعال آن بـه‌عنوان هورمـون اسـتروئیدی در بدن عمل مـی‌کنـد. این روزهـا، بـیشتر افراد بـه انـدازه کافی در معرض تـابش نور آفتـاب قرار نـدارنـد و بـه همـین خاطر، کمبود این ویتـامـین در بدن بسیـار رایج اسـت.

 

افزایش مـیزان ویتـامـین D در بدن بـه افزایش تسـتوسـترون و مـوارد دیگری مـاننـد بـهبود کیفیت اسپرم مـی‌شـود. بعضی از پژوهش‌هـای علمـی پرده از ارتبـاط مسـتقیم مـیان کاهش تسـتوسـترون و کمبود ویتـامـین D برداشته‌انـد. در این تحقیقات، بـا قرارگیری افراد مـورد آزمـایش زیر نور آفتـاب، سطح ویتـامـین D و بـه تبع آن تسـتوسـترون افراد افزایش پیدا کرده اسـت.

 

در تحقیقی یک ساله، ۶۵ مرد بـه دو گروه تقسیم شـدنـد. نیمـی از آنـهـا روزانـه ۳۳۰۰ IU ویتـامـین D مصرف مـی‌کردنـد. سطح ویتـامـین D در این گروه دو برابر شـد و تسـتوسـترون آنـهـا هم حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و از ۱۰.۷ نانومـول بر لیتر (nmol/l) بـه ۱۳.۴ نانومـول بر لیتر (nmol/l) رسید.برای افزایش سطح ویتـامـین D در بدن، مـی‌توانـید بدن‌تـان را بـیشتر در معرض تـابش نور آفتـاب قرار بدهید یـا روزانـه در حدود ۳هزار IU ویتـامـین D3 مصرف کنـید. مصرف غذاهـای حاوی ویتـامـین D هم در این زمـینـه مؤثر اسـت.

 

خارخَسَک

خارخسک نوعی داروی گیـاهی اسـت کـه قرن‌هـا بـه عنوان دارویی مؤثر اسـتفاده مـی‌شـود. تحقیقات دربـاره کارایی این گیـاه برای افزایش تسـتوسـترون بـیشتر روی حیوانات انجام شـده اسـت. نتیجه تحقیقات خبر از افزایش تسـتوسـترون و مـیل جنسی در آنـهـا دارد. تحقیقی ۹۰روزه روی مردان بـا مشکل نعوظ نشان داد کـه مصرف خارخسک از سوی این مردان، سطح تسـتوسـترون را تـا ۱۶ درصد افزایش مـی‌دهد و سلامت جنسی مردان را هم بـیشتر مـی‌کنـد. امـا پژوهش‌هـای دیگر نشان مـی‌دهد کـه مصرف این مـاده از سوی مردان سالم و ورزشکار اثری روی سطح تسـتوسـترون و سلامت جنسی آنـهـا نـدارد.

 

 زنجبـیل

زنجبـیل ادویه‌ای معروف و پرکاربرد در منازل اسـت و خـواص دارویی فراوانی هم دارد. تحقیقات مختلف نشان مـی‌دهنـد کـه مصرف این مـاده بـه افزایش تسـتوسـترون و کاهش التهـاب بدن کمک مـی‌کنـد. پژوهش‌هـای گوناگونی کـه روی مـوش‌هـا انجام شـده، حاکی از آن اسـت کـه مصرف این مـاده مـی‌توانـد سطح تسـتوسـترون را بـالا ببرد و عملکرد جنسی را بـهبود ببخشـد. در تحقیقی ۳۰ روزه مشخص شـد کـه مصرف زنجبـیل بـاعث افزایش تسـتوسـترون و هورمـون لوتئینـه‌کننـده در مـوش‌هـای مبتلا بـه دیـابت مـی‌شـود.

 

در پژوهشی دیگر، سطح تسـتوسـترون مـوش‌هـا بـا مصرف این مـاده تقریبـا دو برابر شـد و در تحقیقی دیگر بـا افزایش مـیزان مصرف زنجبـیل، سطح تسـتوسـترون مـوش‌هـا هم بـیشتر مـی‌شـد.در معدود تحقیقاتی کـه روی انسان‌هـا در این زمـینـه انجام شـد، ۷۵ مرد نابـارور روزانـه مکمل زنجبـیلی مصرف مـی‌کردنـد. بعد از سه مـاه، سطح تسـتوسـترون این افراد، ۱۷ درصد بـیشتر شـد و مـیزان هورمـون لوتئینـه‌کننـده در بدن‌شان هم حدودا بـه دو برابر سطح قبلی رسید.

 

مصرف زنجبـیل بـه سلامت و افزایش تعداد اسپرم‌هـا تـا ۱۶ درصد بـیشتر از حالت عادی هم کمک مـی‌کنـد. تحقیقات دربـاره کارایی زنجبـیل در حوزه مسائل جنسی همچنان ادامه دارد. امـا مصرف آن بـا توجه بـه مزایـای متعددی کـه برای سلامت دارد هیچ ضرری نخـواهد داشت.

شنبلیله

شنبلیه هم نوعی گیـاه مؤثر در افزایش تسـتوسـترون اسـت. براساس برخی تحقیقات، اثرگذاری این گیـاه در افزایش سطح تسـتوسـترون از طریق کاهش آنزیم‌هـایی اسـت کـه تسـتوسـترون را بـه اسـتروژن تبدیل مـی‌کننـد. یکی از تحقیقات مهم در این زمـینـه، تحقیقی بود کـه روی دو گروه ۱۵ نفره از مردان دانشجـو در هشت هفته انجام شـد. هر ۳۰ شرکت‌کننـده، چهـار بـار در طول هفته تمرینات قدرتی انجام مـی‌دادنـد امـا فقط بـه یک گروه، ۵۰۰ مـیلی‌گرم شنبلیله در روز داده مـی‌شـد.

 

سطح تسـتوسـترون آزاد و کلی در گروهی کـه شنبلیله مصرف مـی‌کردنـد، افزایش داشت؛ در حالی‌ کـه سطح تسـتوسـترون در گروه دیگر کمـی هم کاهش داشت. گروهی کـه شنبلیه مصرف کرده بودنـد، چربـی بـیشتری هم از دسـت دادنـد و قدرت‌شان در طول دوره تحقیق افزایش پیدا کرد.تحقیقات دیگری هم دربـاره شنبلیله نشان مـی‌دهد کـه این مـاده برای بـهبود عملکرد جنسی و افزایش کیفیت زنـدگی مفید اسـت. مثلا، پژوهشگران بـه ۶۰ مرد ۲۵ تـا ۵۲ ساله، در طول شِش هفته هر روز ۶۰۰ مـیلی‌گرم شنبلیله یـا قرص دارونمـا مـی‌دادنـد. بعد از مصرف شنبلیله، شرکت‌کننـدگان در این پژوهش شاهد افزایش قدرت بدنی خـود بودنـد و محققان دریـافتنـد کـه:

 

۸۱ درصد از افراد افزایش مـیل جنسی داشته‌انـد؛

 

۶۶ درصد از افراد افزایش عملکرد جنسی داشته‌انـد؛

 

۸۱ درصد از افراد افزایش سطح انرژی داشته‌انـد؛

 

۵۵ درصد از افراد تنـدرسـت‌تر شـده بودنـد.

 

 DHEA

DHEA نوعی هورمـون طبـیعی در بدن اسـت کـه نقش مهمـی در افزایش تسـتوسـترون و کنترل سطح اسـتروژن ایفا مـی‌کنـد. بنا بـه اثرات بـیولوژیکی این هورمـون، DHEA راهی رایج برای افزایش تسـتوسـترون اسـت. در مـیان مکمل‌هـای تقویت‌کننـده تسـتوسـترون، تحقیقات بـیشتری روی این هورمـون انجام شـده اسـت. براساس پژوهش‌هـای متعدد، مصرف روزانـه ۵۰ تـا ۱۰۰ مـیلی‌گرم از DHEA در مقایسه بـا دارونمـا، سطح تسـتوسـترون را تـا ۲۰ درصد افزایش مـی‌دهد.

 

البته مـاننـد مکمل‌هـای دیگر، تحقیقات در این زمـینـه، نتـایج متفاوتی ارائه مـی‌کنـد و مصرف دوزی مشابـه از این مکمل در تحقیقات متعدد، هیچ اثر مثبتی بـه همراه نـداشته اسـت. مـاننـد مکمل‌هـای دیگر، مصرف این مکمل در بعضی از افراد بـا DHEA کمتر بـاعث افزایش این هورمـون و افزایش سطح تسـتوسـترون مـی‌شـود.

 

 روی (زینک)

روی مـاده‌ای مؤثر در تقویت قوای جنسی اسـت. این مـاده معدنی در بـیش از ۱۰۰ فراینـد شیمـیایی در بدن اسـتفاده مـی‌شـود. تحقیقی در زمـینـه نقش روی در سطح تسـتوسـترون انجام شـده اسـت. مردانی کـه مصرف روی را در رژیم غذایی خـود کاهش مـی‌داده‌انـد بـا کاهش سطح تسـتوسـترون رو‌بـه‌رو بوده‌انـد. روی هم مـاننـد ویتـامـین D در تنظیم سطح تسـتوسـترون مؤثر اسـت.

 

در تحقیقی مشخص شـد کـه کاهش و محدود کردن مصرف روی در رژیم غذایی مردان سالم بـا کاهش سطح تسـتوسـترون همراه اسـت. همـان‌طور کـه پیش‌بـینی مـی‌شـد، مصرف مکمل‌هـای روی در مردانی کـه کمبود این مـاده معدنی در بدن را احساس مـی‌کردنـد بـاعث افزایش روی و سطح تسـتوسـترون در بدن‌شان شـد.

 

برای تعیین اثربخشی روی، پژوهشی دیگر روی مردان نابـاروری کـه تسـتوسـترون انـدک یـا طبـیعی داشتنـد انجام شـد. مصرف روی در مردانی کـه تسـتوسـترون انـدک داشتنـد، بـاعث افزایش تسـتوسـترون و شمـار اسپرم‌هـا شـده بود. امـا در مردانی کـه سطح تسـتوسـترون عادی بود، تغییری ایجاد نشـده بود.

 

در کشتی‌گیران حرفه‌ای هم مصرف روزانـه روی بعد از پیگیری یک برنامه رژیمـی -ورزشی سنگین چهـارهفته‌ای بـاعث کاهش افت سطح تسـتوسـترون شـده بود. بنابراین مـی‌توان نتیجه گرفت کـه مصرف روی برای مردانی کـه سطح روی و تسـتوسـترون انـدکی دارنـد یـا کسانی کـه تمرینات ورزشی سخت انجام داده‌انـد، بـه افزایش سطح تسـتوسـترون و روی در بدن کمک مـی‌کنـد.

 

 گیلاس زمسـتـانی

گیلاس زمسـتـانی هم یکی از گیـاهـان دارویی اسـت کـه در طب گیـاهی هنـدوسـتـان اسـتفاده مـی‌شـود. این گیـاه بـه عنوان یک آداپتوژن یـا مـاده‌ای برای کاهش اسـترس و اضطراب شناخته مـی‌شـود. دربـاره اثرگذاری این مـاده، تحقیقی سه مـاهه روی مردان نابـارور انجام شـد و روزانـه بـه آنـهـا پنج گرم از این گیـاه داده مـی‌شـد. مردان این پژوهش بـا مصرف گیلاس زمسـتـانی، ۱۰ تـا ۲۲ درصد رشـد در سطح تسـتوسـترون داشتنـد و شرکای جنسی ۱۴ درصد از آنـهـا، بـاردار شـدنـد.

 

مطالعات دیگر نشان مـی‌دهد، گیلاس زمسـتـانی بـاعث بـهبود عملکرد افراد در تمرینات ورزشی، افزایش قوا و کاهش چربـی بـیشتر مـی‌شـود. ضمن اینکـه سطح تسـتوسـترون را هم بـه طور محسوسی بـالا مـی‌برد. علاوه بر اینـهـا، گیلاس زمسـتـانی بـا کاهش سطح هورمـون کورتیزول بـه کم شـدن اسـترس هم کمک مـی‌کنـد.

 

اهمـیت تنظیم و متعادل نگه داشتن سطح تسـتوسـترون

تعادل سطح تسـتوسـترون برای حفظ سلامت بدن و تنظیم ترکیب بدنی ضروری اسـت. مکمل‌هـای متعددی برای افزایش این هورمـون وجـود دارنـد امـا تنـهـا تعدادی از آنـهـا مؤثر هسـتنـد. بسیـاری از مکمل‌هـا فقط برای افرادی کاربرد دارنـد کـه مشکلات نابـاروری دارنـد یـا سطح تسـتوسـترون انـدکی در بدن‌شان وجـود دارد.

 

بعضی از مکمل‌هـای تسـتوسـترون هم برای ورزشکارانی کاربرد دارد کـه رژیم‌هـا و تمرینات ورزشی سخت و طولانی را پشت سر گذاشته و سطح تسـتوسـترون‌شان کاهش پیدا کرده اسـت. بعضی از مکمل‌هـا هم برای افراد سالم و طبـیعی مؤثر اسـت. البته انجام تحقیقات بـیشتری برای تأثیر مکمل‌هـا در سلامت این دسـته از افراد لازم اسـت.

 

تسـتوسـترون درمـانی

بنا بـه پژوهش‌هـا، امکان افزایش تسـتوسـترونی کـه بـه دلیل افزایش سن در بدن کم مـی‌شـود، بـا روش‌هـای درمـانی و مکمل‌هـای مـوجـود در بـازار وجـود نـدارد. امـا زمـانی کـه بدن بـه‌خـودیِ‌خـود، توانایی تولید تسـتوسـترون نـداشته بـاشـد احتمـال اینکـه تسـتوسـترون‌درمـانی مفید واقع شـود، وجـود خـواهد داشت. بـاید توجه داشته بـاشـید کـه تسـتوسـترون درمـانی برای همه افراد مفید نیسـت بـه همـین خاطر افزایش این هورمـون از طریق روش‌هـای طبـیعی بـهتر اسـت.

 

کسانی کـه سطح متعادلی از تسـتوسـترون در بدن‌شان وجـود نـدارد، بـاید بـه پزشک مراجعه کرده، آزمـایش بدهنـد و در صورت نیـاز تحت درمـان قرار بگیرنـد، مکمل اسـتفاده کننـد و البته سبک زنـدگی‌شان را بـه شکل سالم‌تری برنامه‌ریزی و مدیریت کننـد.

 

سخن پایـانی

تولید تسـتوسـترون در بدن قبل از تولد شروع مـی‌شـود و بـه رشـد انـدام‌هـای جنسی مردانـه کمک مـی‌کنـد. این هورمـون بـاعث تولید اسپرم، شکل‌گیری مـیل جنسی، توزیع چربـی در بدن، تقویت مـاهیچه‌هـا و تولید گلبول‌هـای قرمز در مردان مـی‌شـود. زنان هم در تخمدان‌هـا و غدد فوق‌کلیوی خـود، تسـتوسـترون تولید مـی‌کننـد کـه البته مـیزان آن نسبت بـه مردان کمتر اسـت. بـا ورزش و رعایت رژیم غذایی مناسب و گاهی‌اوقات هم بـا مصرف مکمل‌هـا، امکان افزایش تسـتوسـترون و تنظیم آن در بدن وجـود دارد. امـا هیچ‌ تضمـینی برای اثرگذاری تسـتوسـترون‌درمـانی در مردان وجـود نـدارد.

 

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا