تعبير خواب مار امام جعفر صادق(ع)تعبیر خوابتعبیر خواب مارتعبیر خواب مار ابراهيم کرمانيتعبیر خواب مار ابن سیرینتعبیر خواب مار زردتعبیر خواب مار سبزتعبیر خواب مار سفیدتعبیر خواب مار سیاهتعبیر خواب مار قرمزخواب مارديدن مار درخوابدیدن مار در خواب

تعبیر خواب مار بطور کامل

snakes 1400x789 1 300x169 - تعبیر خواب مار بطور کامل

خواب دیدن را می‌توان یکی از مرموز‌ترین و جلب توجه کن ترین رخداد‌های زندگی هر فردی دانست. برخی افراد زیاد در شب خواب می‌بینند و هر خوابی تعبیری نخواهد داشت، اما گاهی اوقات بعد از بیدار شدن از خواب یا پس از مدتی کوتاهی در حالت بیداری متوجه معنی داری خواب می شویم و به ما حسی میگوید که این خواب مهم است و تعبیر دارد. حالا در این قسمت به تعبیر مار می پردازیم.


قبل از خواندن این تعبیر در مورد مارها در همه فرهنگ ها کاملا مرسوم است.

اگر شما یک مار را در خواب ببینید و یا توسط یک مار گاز گرفته شوید، معنی آن بستگی به موقعیت فرهنگی و ذهنی شما دارد.

تعبیر خواب مار به روایت امام جعفر صادق(ع)

دیدن مار در خواب ۱۰ وجه اصلی دارد.

اول: دشمن نهان(پنهان)

دوم: زندگانی(زندگی)

سوم: سلامتی

چهارم: پادشاهی(سطلان)

پنجم: سپه سالاری

ششم: دولت(حکومت)

هفتم: زن(مونث)

هشتم: مراد

نهم: پسر

دهم: سیلاب

تعبیر خواب مار به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که ماری سفید گرفته اید، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت(فرار کرد)، دلیل ضعفِ دشمن است. اما اگر مارهای سیاه زیادی رو ببینید دلیل بر دشمنی می باشد. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

تعبیر رویای مار به روایت محمد بن سیرین

دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی نهان(پنهان) بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا , بیند دشمنی غریبه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند.

ابن سیرین همچنین می گوید: تعبیر مار بزرگ، دشمنی بزرگ و قدرتمند است.

اگر ببینی مار بزرگی داری، تعبیرش این است که با اشخاص بزرگ پیوند یا رابطه برقرار می‌کنی.

اگر ببینی با ماری بزرگ جنگ نمودی و او را شکست دادی، یـعـنـی در جنگ با دشمنت پیروز میشوی.

تعبیر خیره شدن مار در خواب

اگر در خواب بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است , که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.

تعبیر خواب مار رنگی

● مار سبز اگر در خواب مار سبز ببینی، تعبیرش این است که دشمن تو زاهد و درستکار و پرهیزکار است.

● مار زرد:  اگر مار زرد ببینی، یـعـنـی دشمنت شبیه آدم‌های مریض می‌باشد.

● مار قرمز:  اگر مار قرمز ببینی، یـعـنـی دشمن تو خوش‌گذران و هوس باز است.

● مار سیاه:   اگر مارهای سیاه ببینید، تعبیرش دشمنان زیاد می‌باشد.

● مار سفید: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مار سفیدی را گرفته‌ای، تعبیرش بزرگی و عظمت است.

تعبیر خواب مار از خالد بن علی بن محد العنبری

اگر در خواب مار ببینید یعنی شما دشمنی ثروتمند و پولدار دارید. اگر ببینید که ماری را کشته اید یعنی بر دشمن پیروز میشوی. اگر در خواب ببینید که چندین مار وارد خانه شما شده و بدون این که آسیبی به شما برسانند آن جا را ترک کنند، تعبیر این است که دشمنان شما از اقوام و خویشاوندان می‌باشند.

اگر در خواب دیدید که مار را به خانه آورده اید یعنی دشمن شما را فریب می‌دهد، یکی از دیگر تعبیر‌های خواب مار خالد بن علی بن محد العنبری که می‌تواند به خصومت زن و فرزندان فرد بیننده خواب دلالت داشته باشد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا