مقالات تعبیر خواب

تعبیر خواب مار خاکی رنگ در خواب را از زبان معبران بزرگ بشنوید !!! 🧙‍♂️

تعبیر خواب مار خاکی رنگ  از نظر ابراهیم کرمانی نشانه بیماری دشمن است.

دیدن مار سبز رنگ در خواب، نشانه دشمنی زاهد و پرهیزگار است.

دیدن مار قرمز در خواب، نشانه دشمنی خوشگذران و عیاش است. 

تعبیر خواب مار سیاه رنگ به این صورت است که دشمنان بسیاری در اطراف فرد وجود دارد که هر آن ممکن است از طرف به او گزندی برسانند.

اگر فردی در خواب ببیند که یک مارسفید را تعقیب سپس می گیرد، نشانه ان است که به مقام بزرگی و عظمت دست خواهد یافت.

اگر فردی در خواب ببیند که یک مار از او فرار می کند، تعبیر آن به این صورت است که دشمنی ضعیف و بزدل دارد. 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا