زندگی بهتر

رفتارهایی که جذابیت شما را کم می کند

رفتـارهـایی که جذابـیت شما را کم مـی کنـد

 

بـیشتر ما علاقه منـد هسـتیم که دیگران مارا دوسـت بدارنـد در این بـین برخی افراد بسیـار پر طرف دار هسـتنـد و برخی دیگر بـه دلایلی مثل نـداشتن رفتـار خـوش آینـد طرف داران چنـدانی نـدارنـد. این طور بـه نظر مـی رسد که بسیـاری اصلا متوجه نیسـتنـد

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - رفتارهایی که جذابیت شما را کم می کند

که بعضی از صفات شخصیتی آنـهـا موجب این امر مـی شود که دیگران دل خـوش از انـهـا نـداشته بـاشنـد بـا ما بـاشیـد تـا در این مطلب چنـد ویژگی‌ را بـه شما معرفی مـی‌کنیم که از جذابـیت شما مـی‌کاهنـد. همهٔ ما مـی‌توانیم بـا آگاهی از ویژگی‌هـا و رفتـارهـای ناخـوشاینـدمان، برای تغییر تلاش کنیم.

 

خـودشیفتگی

کسی از آدم‌هـای خـودشیفته خـوشش نمـی‌آید. بـاید بدانـید بـیشتر آدم‌هـا بدون قصد و نیت، رفتـارهـا یـا نشانـه‌هـای خـودشیفتگی را بـه نمایش مـی‌گذارنـد. اگر فکر مـی‌کنـید شما بـاید مرکز توجه بـاشیـد، هر موقعیت، رویداد و حتی گفت‌وگویی بـاید گرد شما بچرخد و بـه احساسات و نیـازهـای دیگران توجهی نمـی‌کنـید، بـاید برای تغییر این وضعیت فکری کنـید.

 

پزدادن 

اگر شما دائما در مورد پول ، مقام ، داشته هـایتـان صحبت کنـید اطرافیـان نیز از شنـیدن این صحبت هـا خسـته مـی شونـد. هیچ فردی شخصی را که مدام در حال تعریف و تمجید از خـودت اسـت را نمـی پسنـدد.

 

ناامنی عاطفی

اگر پیوسـته بـه‌دنبـال دانسـتن نظر دیگران دربـارهٔ خـودتـان و دریـافت تأیید آنـهـا هسـتید، بـی‌تردید در نظر آنـهـا جذاب نیسـتید. چنین رفتـاری بـاعث مـی‌شود فردی آویزان بـه نظر برسید! همچنین نشانـهٔ حس ناامنی و ناپختگی اسـت. بـا در پیش گرفتن چنین رفتـاری دیگران را از خـودتـان مـی‌رانـید.

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - رفتارهایی که جذابیت شما را کم می کند

بـه دیگران پز نـدهید این کار برای دیگران خسـته کننـده اسـت

بـه خـود احترام نگذاشتن 

اگر بـه خـودتـان احترام نگذارید چگونـه ممکن اسـت شخص دیگری بـه شما احترام بگذارد . عشق و احترام بخـود برای فردی که بـا خـودش مهربـان نیسـت سخت اسـت همـین زمـینـه ساز بـی علاقگی و از دسـت رفتن جذابـیت شما در منظر دیگران مـی شود.

 

رفتـار رئیس‌مآبـانـه

کمتر کسی از رئیس‌بـازی دیگران خـوشش مـی‌آید. اگر همـیشه مـی‌خـواهید دیگران را کنترل کنـید یـا همهٔ تصمـیم‌هـا را بـه‌تنـهـایی مـی‌گیرید و طوری رفتـار مـی‌کنـید که انگار مسئولیت دیگران بـا شماسـت، اطرافیـان‌تـان را فراری مـی‌دهید. برخی آدم‌هـا بـا فریب و بـازی‌دادن دیگران، آنـهـا را بـه انجام کارهـای مختلف وامـی‌دارنـد! وقتی دیگران از این رفتـار آگاه شونـد، دیگر مـیلی بـه ادامه ارتبـاط بـا فرد موردنظر نخـواهنـد داشت.

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - رفتارهایی که جذابیت شما را کم می کند

بـی‌ملاحظگی

برخی رفتـارهـای پیش‌پاافتـاده، تأثیر شگرفی روی آدم‌هـا دارنـد. گفتن «لطفا» و «سپاس»، حرف دیگران را قطع نکردن، گفت‌وگو کردن، نشان دادن قدردانی، رعایت آداب سرِ مـیز نشسـتن و وقت‌شناس بودن همگی نشانـهٔ احترام بـه دیگران و بـه خـودمان هسـتنـد. بـی‌ادبـی و بـی‌ملاحظگی آدم‌هـا را نخـواسـتنی مـی‌کنـد. ما معمولا دوسـت نـداریم بـا آدم‌هـای بـی‌ادب و ناخـوشاینـد، ارتبـاط داشته بـاشیم.

 

منفی‌بـافی

بدبـینی ویژگی خـوشاینـدی نیسـت. اگر همـیشه نیمهٔ خالی لیوان را مـی‌بـینـید، سعی کنـید رویکردتـان را تغییر دهید. آدمـی که همـیشه جنبـه منفی رویدادهـا و موقعیت‌هـا را مـی‌بـینـد، دیگران را کلافه مـی‌کنـد. منفی نگری و بدبـینی شما بـه دیگران انرژی منفی مـی‌دهد و روحیه آنـهـا را خراب مـی‌کنـد.

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - رفتارهایی که جذابیت شما را کم می کند

هیچ وقت نگاه از بـالا بـه پایین نـداشته بـاشیـد

رقابت‌جویی بـیش‌ازانـدازه

آیـا هر آدمـی را بـه چشم رقیب مـی‌بـینـید؟ فکر مـی‌کنـید همـیشه بـاید بـهتر از دیگران بـاشیـد؟ اگر چنین اسـت، از چشم دیگران مـی‌افتید. اگر زیـادی تشنـهٔ رقابت بـاشیـد، نـه‌تنـهـا رابطه‌تـان بـا عزیزان‌تـان خدشه‌دار مـی‌شود بلکه فرصت‌هـای بـی‌شمار لذت زنـدگی کردن را از دسـت مـی‌دهید. یـاد بگیرید که برای موفقیت دیگران ارزش قائل بـاشیـد. بـاید ملاحظهٔ دوسـتـان را بکنـید و بگذارید از لحظه‌هـای خـوب‌شان لذت ببرنـد.

 

متکی بود بـه تـایید دیگران :

بعضی افراد هسـتنـد که همـیشه نیـازمنـد تـایید و تصدیق دیگران هسـتنـد اما نظر خـودتـان بـاید خـود کفا بـاشـد و بـه دیگران توجه کنـید و زنـدگی شادی برای خـود بسازید.

 

نـداشتن صداقت

دوسـت خـوب بـاید روراسـت و قابل‌اعتماد بـاشـد. بـیشتر افرادی که رفتـارهـای زننـده دارنـد، اغلب دروغ مـی‌گوینـد و روراسـت نیسـتنـد. این افراد همچنین بـه‌دنبـال این هسـتنـد که بداننـد دیگران دربـارهٔ آنـهـا و البته موضوعات دیگر چه فکر مـی‌کننـد. رفتـار ناپسنـد آنـهـا ممکن اسـت سخن‌پراکنی را دربر بگیرد. اگر بـا خـوانـدن این توضیحات متوجه شـدید چنین رفتـارهـایی دارید، بـاید رفتـارتـان را ارزیـابـی کنـید. کسی از آدم‌هـای دروغ‌گو خـوشش نمـی‌آید.

 

ترس از تنـهـایی 

اگر ترس از تنـهـایی بـیش از حد بـاشـد و همـیشه دنبـال افرادی برای تقسیم کردن زنـدگیتـان بـاشیـد این ترس بـاعث مـی شود که همـیشه دنبـال ایجاد رابطه بـاشیـد در نتیجه کسی علاقه نـدارد که بـا شما اوقاتی را سپری کنـید و بـه تنـهـایی خـوشحال بودن جذابتر اسـت.

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا