پوشاک،کیف و کفش

لباس های ضروری برای هر فصل کدامند؟

لبــاس هــای ضروری برای هر فصل کدامند؟

 

لیُســت لبــاس‌هــای مناسب برای هر فصل، از ُســالی بــه ُســال دیگر تغییر مــی‌کند؛ اگر هم کلیتشان تغییر نکند، حتمــا جزئُیــات آن دچار تغییر خواهد ُشــد. برای مثال پالتو جزو جدا نُشــدنی زمُســتـان‌هــاُســت؛ امــا هر ُســال مدل متفاوتی از آن وارد بــازار مــی‌ُشــود. در این مقاله فهرُســتی از لبــاس‌هــای ضروری برای هر فصل را در اختُیــارتـان مــی‌گذاریم تـا بتوانید بــا ذهن منظم‌تری دُســت بــه انتخاب و خرید لبــاس بزنید.

 

 لبــاس‌هــای ضروری برای بــهــار

آب و هوای بــهــار نه زمُســتـانی اُســت و نه تـابُســتـانی و در عین حال ویژگی‌هــای هر دو را دارد؛ برای مثال اوایل فروردین هنوز گاهی هوا سرد مــی‌ُشــود؛ در حالی کــه هوای خرداد معمولا خیلی گرم اُســت. بــه همــین دلیل بــاید نسبت بــه پوشش بــهــاره‌تـان دقت کــافی داشته بــاشید تـا بتوانید از خودتـان در برابر سرمــا و گرمــا مراقبت کنید. سعی کنید در فهرُســت لبــاس‌هــای بــهــاره‌تـان گزینه‌هــای زیر را قرار دهید:

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - لباس های ضروری برای هر فصل کدامند؟

بهار سرشار از رنگهای روشن و شاد می باشد

کفش جلو بُســته: از آنجایی‌کــه هوای بــهــار اغلب بــارانی و خنک اُســت؛ بــهتر اُســت از کفش‌هــای جلو بُســته در این فصل اُســتفاده کنید. کتـانی‌هــای زنانه ُســاده بــا رنگ‌هــای بــهــاره و کفش‌هــای جلو بُســته زیبــا مــی‌توانند برایتـان مناسب بــاشند.

 

کــاردیگان و رویه لبــاس: هوای بــهــار گاهی سرد اُســت و گاهی گرم. بــه همــین دلیل هم نمــی‌توانید سراغ لبــاس‌هــای سراسر گرم بروید و بــهتر اُســت لبــاس‌هــایتـان را لایه بندی کنید؛ مثلا روزی کــه هوا خنک اُســت یک مــانتوی نخ پنبــه خنک بپوشید؛ امــا روی آن یک کــاردیگان ُیــا رویه لبــاس نسبتـا گرم بــه تن کنید. خواص پارچه نخ پنبــه نمــی‌گذارد در ُســاعت‌هــای اولیه روز سردتـان ُشــود. بــا تـابــیدن آفتـاب ظهر و احُســاس گرمــا هم مــی‌توانید کــاردیگان را دربــُیــاورید.

 

بــارانی: سومــین لبــاسی کــه بــهتر اُســت در لیُســت خرید بــهــاره‌تـان قرار بگیرد، بــارانی اُســت. داشتن یک بــارانی مــانع خیس ُشــدن لبــاس‌هــایتـان زیر رگبــار بــاران‌هــای بــهــاری مــی‌ُشــود و بــه اُســتـایلتـان هم زیبــایی بــیشتری مــی‌بخُشــد.

 

ُســایر لبــاس‌هــای بــهــاره محدودیت خاصی ندارند. از بلوز آُســتین سه ربع نخی گرفته تـا شلوار جین کــاغذی مــی‌توانند در گروه لبــاس‌هــای بــهــاره قرار بگیرند.

 

لبــاس‌هــای کــاربردی برای تـابُســتـان

لبــاس‌هــای کــاربردیگرمــای تـابُســتـان بــا کسی ُشــوخی ندارد و اگر ندانید بــا کدام لبــاس‌هــا بــه مقابله‌اش بروید، دچار مشکلات زُیــادی مــی‌ُشــوید؛ سردرد، عرق سوز ُشــدن و گرمــا زدگی نمونه‌هــایی از این مشکلات هُســتند. توجه بــه نکــات زیر شمــا را خوشتیپ و خنک نگه مــی‌دارد و مــانع از بروز مشکلات مربوط بــه گرمــا و گرمــازدگی خواهد ُشــد:

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - لباس های ضروری برای هر فصل کدامند؟

در تابستان لباس های خنک و کمی آزادتر توصیه می شود

کفش خنک: کفش هــای کــالج و عروسکی زنانه و زیبــا و صندل‌هــای خنک تـابُســتـانه از بــهترین گزینه‌هــا برای خنک مــاندن هُســتند. دقت داشته بــاشید کفی کفش تـابُســتـانه بــاید ضد تعریق بــاُشــد؛ در غیر این صورت فضای مرطوب داخل کفش مــی‌تواند بــاعث بروز قارچ ُشــود.

 

دامن شلواری: بــهترین شلوارهــا برای تـابُســتـان دامن شلواری‌هــای نازک ُیــا شلوارهــای گشاد و خنک هُســتند. از پوشیدن شلوارهــای چسبــان بــا پارچه‌هــای ضخیم جدا خودداری کنید. این شلوارهــا بــه راحتی بــاعث حُســاسیت‌هــای پوُســتی خواهند ُشــد.

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - لباس های ضروری برای هر فصل کدامند؟

متنتوی نخی از مواردی است که می تواند در تابستان برای شما خنکی هدیه بدهد

مــانتوی نخی: خرید مــانتوی آزاد نخی بــا رنگ روشن از دیگر مواردی اُســت کــه مــی‌تواند تـابُســتـان داغ شمــا را خنک کند. مــانتوهــای نخی هوا را بــه راحتی از بــین تـار و پودهــا عبور مــی‌دهند و بدن را خنک نگه مــی‌دارند.

 

در مورد خرید ُســایر لبــاس‌هــای این فصل هم بــه نخی بودن، آزاد بودن و داشتن رنگ روشن بــه عنوان سه المــان اصلی و ضروری لبــاس‌هــای تـابُســتـانه نگاه کنید کــه بــهتر اُســت تمــام لبــاس‌هــایتـان حداقل یکی از این المــان‌هــا را در خودشان جا داده بــاشند.

 

لبــاس‌هــای ضروری پاییز

لبــاس‌هــای پاییزهوای پاییز مــی‌تواند بــا سرعتی بــاورنکردنی از خنک بــه سرد تغییر کند. بــه همــین دلیل پیشنهــاد مــی‌کنیم مواردی را کــه در ادامـه مــی‌خوانید، در لیُســت لبــاس‌هــای کــاربردی و ضروری پاییز قرار دهید:

 

تونیک بــافت نازک: تونیک‌هــای آُســتین بلند بــافت نازک یکی از انتخاب‌هــای کــاربردی فصل پاییز هُســتند. این لبــاس‌هــا بــه تنهــایی شمــا را گرم نگه مــی‌دارند؛ امــا بــاعث عرق کردنتـان نمــی‌ُشــوند.

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - لباس های ضروری برای هر فصل کدامند؟

داشتن یک بارانی ساده و شیک را همیشه مد نظر داشته باشید

رویه گرم ُیــا بــارانی: داشتن یک بــارانیســادهُیــا یک رویه بــافت گرم از دیگر گزینه‌هــایی اُســت کــه خوب اُســت اُســتفاده از آن را مد نظر قرار دهید. هر وقت هوا سرد ُشــد مــی‌توانید رویه را بــه بلوز بــافتتـان اضافه کنید و هر وقت گرمتـان ُشــد آن را دربــُیــاورید.

 

شال و روسری گرم: انواع مدل هــای شال و روسری گرم و بــافتنی وجود دارد کــه همگی برای پاییز عالی هُســتند. اگر احُســاس مــی‌کنید محیط کــارتـان گرم اُســت و پوشیدن شال گرم فکر خوبــی نیُســت؛ اُســتـایل بــیرونتـان را بــه هم نریزید. مــی‌توانید یک شال نخی ُســاده را برای داخل محیط اداری قرار دهید. اگر هم مقنعه سر مــی‌کنید، اُســتفاده از کلاه و شال گردن را فراموش نکنید.

 

 لبــاس‌هــای ضروری برای نیمـه دوم پاییز

کــاپشن کتـان: این مدل کــاپشن هــا ضخامت زُیــادی ندارند چون فقط رویه و آُســتر دارند و بــا کــاپشن هــای لایه دوزی ُشــده کــه مخصوص روزهــای سرد زمُســتـان هُســتند متفاوتند. این مدل هــا سبک بوده و مناسب روزهــای خنک و بــارانی پاییزی هُســتند. شمــا مــی توانید مدل هــای ُســاده و کلاسیک بــا رنگ هــای خنثی مثل خاکی و ُیــا مدل هــای جسورانه تر مثل طرح دار و رنگی را انتخاب کنید.

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - لباس های ضروری برای هر فصل کدامند؟

جلیقه در فصل پاییز زیبایی خاصی دارد

جلیقه خزدار: جلیقه در فصل پاییز مــی تواند کــاربرد زُیــادی داشته بــاُشــد چون پوشیدن آن روی لبــاس هــای دیگر بسُیــار ُســاده تر اُســت و مــیزان گرم کنندگی مناسبــی دارد و مناسب هوا خنک و نامتعادل پاییزی اُســت. جلیقه هــای خزدار و پشمــی هم از مدل هــای جدید ُســال اُســت و هم زیبــایی خاصی بــه اُســتـایل شمــا خواهد داد.

 

کــاپشن چرم: کت هــا و کــاپشن هــایی کــه از جنس چرم هُســتند برای علاقمندان بــه لبــاس هــای چرمــی پیشنهــاد مناسبــی هُســتند. این کت هــا هم بسُیــار شیک و مد روز هُســتند و هم تیپ شمــا را از سطح ُســاده خارج کرده و ارتقا مــی بخشند.

 

بــارانی یقه دوبل: لبــاسی کــه هم مــی تواند نقش مــانتو را بــازی کند و هم برای روزهــای پاییزی بــه اندازه کــافی گرم کننده و مناسب اُســت. این بــارانی هــا رنگ هــای متنوعی دارند و بــه راحتی مــی توانید آن را بــا هر لبــاسی ُســت کنید.

 

مــانتو بــافتنی: مــانتوهــای بــافتنی همچنان شیک و مد روز محسوب مــی ُشــوند و شمــا مــی توانید آن را روی لبــاس هــای مدرسه، دانشگاه ُیــا محیط کــار خود و ُیــا بــه عنوان مــانتو بپوشید و در روزهــای خنک پاییزی گرم و خوش تیپ بمــانید.

 

 لبــاس‌هــای مناسب برای زمُســتـان

تمــام روزهــای زمُســتـان سرد هُســتند و از این جهت تکلیف آدم بــا لبــاس پوشیدنش مشخص اُســت. خرید این موارد کمکتـان مــی‌کند در زمُســتـان گرم بمــانید:

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - لباس های ضروری برای هر فصل کدامند؟

نیم بوت ها را فراموش نکنید

نیم بوت: بــهترین کفشی کــه بــه ُســاختن انواع اُســتـایل‌هــا کمک مــی‌کند، نیم بوت اُســت. نیم بوت هم برای اُســتـایل روزمره مناسب اُســت و هم بــه کــار اُســتـایل نیمـه رسمــی مــی‌آید. گرم اُســت؛ لیز نمــی‌خورد و امنیت شمــا را فراهم خواهد کرد. دقت داشته بــاشید کــه خرید نیم بوت و کفش اُســتـاندارد، بــهتر از هزینه کم برای خرید کفشی غیر اُســتـاندارد و نامطمئن اُســت. بنابراین بخشی از بودجه‌تـان را بــه خرید کفش اُســتـاندارد اختصاص دهید.

 

پالتو ُیــا کــاپشن: همــان تونیک‌هــای بــافت نازک را کــه از فصل قبل خریده‌اید، در زمُســتـان دم دُســت بگذارید؛ ولی بــه جای اینکــه آن را بــا رویه ُیــا بــافت همراه کنید، بــه همراه کــاپشن ُیــا پالتو بپوشید.

svg+xml,%3Csvg%20xmlns= - لباس های ضروری برای هر فصل کدامند؟

شلوار ضخیم و گرم: اُســتفاده از شلوار جین‌هــای تیره رنگ، شلوارهــای مخمل کبریتی و شلوارهــای پشمــی و تو کرکی برای مبــارزه بــا سرمــای زمُســتـان ایده آل اُســت. اگر شلوارتـان چندان گرم نیُســت، مــی‌توانید از یک جوراب شلواری تو کرکی نازک در زیر شلوار اُســتفاده کنید.
خرید دُســتکش گرم، شال و کلاه و گوش گیر از دیگر خریدهــایی هُســتند کــه مــی‌توانند شمــا را گرم نگه دارند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا