زندگی بهتر

چرا دیگران دوستم ندارند، دیگران مرا نادیده می گیرند

چرا دیگران دوســتم نــدارنــد، دیگران مرا نادیده مــی گیرنــد

 

آیـابرایتـان اتفاق افتـاده اســت کــه از خـودتـان بپرسید: «چرا دیگران دوســتم نــدارنــد؟!» خیلی دشـوارمــی بــاشـد کــه در روز‌هــایی کــه غصه دارید، دوســتی نــداشته بــاشید کــه بــه او اعتماد کرده و بــا او درددل کنــید. همه‌ی آدم‌هــا بــه کسی نیـاز دارنــد کــه بتواننــد بــه موقع کنارشان بــاشـد چه از خانواده و چه از دوســتـان.اگر چه ما خانواده‌مان را انتخاب نمــی‌کنیم، اما دوســتـان‌مان را بــه انتخاب خـودمان هســتنــد . ممکن اســت کــه سوال این روزهــای‌ شما این بــاشـد کــه چه کاری بــاید انجام دهید تـا آدم‌هــای اطرافتـان شما را دوســت داشته بــاشنــد.

25f0f00a87c3c818aa0d3bc11b6dbc4a XL - چرا دیگران دوستم ندارند، دیگران مرا نادیده می گیرند

طرز برخـورد خـود را بــا دوســتـانتـان تغییر دهید

اگر از سوی خانواده طرد شـده بــاشید یـا دوســتـان‌تـان دور شما را خط کشیده بــاشنــد حتما احساس مــی‌کنــید دیگر امکان نــدارد بتوانــید دوبــاره بــه روز‌هــای خـوش گذشته برگردید و دوروبرتـان را شلوغ کنــید، اما این طور نیســت. شما بــاید مسئولیت رفتـارهــای‌تـان را بپذیرید و شیوه‌ی عملکردتـان را تغییر دهید، چون دیگران تغییری نخـواهنــد کرد. این شما هســتید کــه بــاید نحوه‌ی برخـوردتـان بــا آن‌هــا را تغییر دهید تـا نتیجه‌ای متفاوت بگیرید. بــا ما همراه بــاشید تـا بــه شما بگوییم چگونــه دوســت داشتنی‌تر شـوید.

 

دســت از خـود نمایی بردارید و سعی کنــید روی دیگران تـاثیر بگذارید

هیچکس از خـود نمایی خـوشش نمــی‌آید و اگر فکر مــی‌کنــید مــی‌توانــید بــا اتومبــیل و تیپ و پول‌تـان روی دیگران اثر بگذارید سخت در اشتبــاهید. آدم‌هــا دوســت دارنــد بــا هم ارتبــاط واقعی برقرار کننــد و وقتی شما سعی مــی‌کنــید داشته‌هــا و دســت آوردهــای‌تـان را بــه رخ‌شان بکشید آن‌هــا نمــی‌تواننــد خـود واقعی‌تـان را ببــیننــد و بشناسنــد. ضمنا گوش دادن بــه کسی کــه مدام از افتخاراتش حرف مــی‌زنــد آزاردهنــده اســت. ساده و صمــیمــی بــاشید و اجازه بدهید آدم‌هــا خـود واقعی‌تـان را ببــیننــد و این لطف را در حق خـودتـان بکنــید.

 

آدم‌هــایی کــه دوســت داشتنی هســتنــد، متواضع‌انــد نــه مغرور و خـود بزرگ بــین. خیلی خـوب اســت کــه اعتماد بنفس داشته بــاشید، اما بــین اعتماد بنفس داشتن و خـود بزرگ بــین بودن مرز مشخصی وجود دارد و این مرز همان تواضع اســت.

2017 03 25 12 21 30 - چرا دیگران دوستم ندارند، دیگران مرا نادیده می گیرند

آویزان نبــاشید

شما نبــاید مدام منتظر دیگران بــاشید و انتظار کمک از دیگران داشته بــاشید. اگر طرز فکرتـان این اســت کــه همه بــاید حاضر بــه خدمت شما بــاشنــد مطمئن بــاشید وقتی کــه واقعا نیـاز بــه کمک داشته بــاشید هیچکس حاضر نیســت قدمــی برای‌تـان بردارد. معمولا خـودشیفته‌هــا چنین ویژگی دارنــد و برای همــین کسی دوســت نــدارد بــا آن‌هــا ارتبــاط صمــیمــی برقرار کنــد. در عوض سعی کنــید خـودتـان همــیشه برای کمک بــه آدم‌هــا آماده بــاشید.

 

ببخشید و دســت از انتقاد بردارید

اگر مــی‌خـواهید بــه روابط گذشته‌تـان برگردید بــاید دیگران را ببخشید و فراموش کنــید. برخی از افراد اهل بخشیدن هســتنــد، اما برخی دیگر نمــی‌تواننــد ببخشنــد و فراموش کننــد. اگر اشتبــاه آدم‌هــا را مدام بــه آن‌هــا یـادآوری کنــید طبــیعتـا علاقه‌ای بــه ادامه‌ی دوســتی بــا شما نخـواهنــد داشت. تمسخر دیگران بــا یـادآوری اشتبــاهــات‌شان مــی‌توانــد کیلومتر‌هــا شما را از هم دور کنــد.

 

دســت از کنترل کردن دیگران بردارید

سعی نکنــید رئیس بــازی دربــیـاورید. اطرافیـان شما مجبور نیســتنــد از فرامــین شما اطاعت کننــد. تمایل بــه کنترل کردن، مشکل بزرگی در روابط اســت. کسانی کــه سعی در کنترل دیگران دارنــد معمولا روی زنــدگی خـود کنترل کمــی دارنــد. سعی کنــید بــه جای اینکــه بــه نقاط ضعف دیگران توجه کنــید، روی خـودتـان متمرکز شـوید.

2162179 993 - چرا دیگران دوستم ندارند، دیگران مرا نادیده می گیرند

از فکر اینکــه دیگران را دســت بــیـانــدازید و مسخره کنــید بــیرون بــیـایید

دیگران را تحقیر نکنــید

از تحقیر و تمسخر دیگران دســت بردارید. ممکن اســت متوجه نشـوید کــه چنین کاری انجام مــی دهید، اما اگرجرء کسانی هســتید کــه دوســت دارید دیگران را بــه بــاد انتقاد بگیرید یـا در موردشان شایعه پراکنی کنــید پس بــاید هر چه سریعتر این عادت ناپسنــد راکنار بگذارید. بدگویی کردن از دیگران یکی از مواردی اســت کــه شما را نزد دیگران بسیـار بد نشان مــی‌دهد. فکر نکنــید خـودتـان بــهتر از آگاهی دارید و بــه جای دیگرانمــی توانــید تصمــیم بگیرید.

 

دســت از موعظه کردن دیگران بردارید

کسانی کــه عادت دارنــد مدام دیگران را موعظه کننــد دوســت داشتنی نیســتنــد، زیرا بــه دیگران القا مــی‌کننــد کــه بــهتر و بــیشتر از آن‌هــا مــی‌داننــد. شما همه چیز را نمــی‌دانــید و دانش شما محدود بــه تجربــیـات خـودتـان اســت پس سعی نکنــید نگاه خـود را بــه دیگران تحمــیل کنــید.

 

اشتبــاهــات خـود را گردن دیگران نینــدازید

اگر زنــدگی شما طبق برنامه پیش نمــی‌رود و مدام بــه مشکل برمــی‌خـورید تقصیر دیگران نیســت. بــه جای اینکــه مدام بــه دنبــال سرزنش دیگران بــاشید و بــابت انتخاب‌هــای بدتـان دیگران را مقصر بدانــید، نگاهی بــه آینــه بــینــدازید.

قرمز والدین تاثیر کودک هم سن و سال بر یکدیگر - چرا دیگران دوستم ندارند، دیگران مرا نادیده می گیرند

مدام آه و ناله نکنــید و غُر نزنــید

اگر هر زمان کــه ناراحتید یـا از چیزی شاکی هســتید پیش دیگران آه و ناله کنــید و غُر بزنــید آن‌هــا را خســته مــی‌کنــید و کم کم ترجیح مــی‌دهنــد از شما فاصله بگیرنــد. مدام غُر زدن و منفی حرف زدن برای اطرافیـان دلچسب نیســت. گاهی واقعا بــاید بــه دنبــال جنبــه‌هــای مثبت بگردید، فرقی نمــی‌کنــد چقدر کوچک بــاشـد، مهم این اســت کــه شما آن را ببــینــید. هر کسی روز‌هــا بد و غم انگیز دارد، اما اگر قرار بــاشـد مدام در انــدوه زنــدگی کنیم دیگران را فراری مــی‌دهیم.

 

بــه دیگران اعتماد کنــید

اگر مــی‌خـواهید رابطه‌ی خـوشاینــدتری بــا دیگران داشته بــاشید بــاید بتوانــید بــه آن‌هــا اعتماد کنــید. از جنبــه‌ی تکاملی، برای ما بقای ما انسان‌هــا بسیـار مهم اســت کــه بدانیم آیـا کسی لایق اعتماد ما هســت یـا نــه.

 

نسبت بــه گفتگو بــا دیگران علاقه نشان دهید

بــه دیگران نشان دهید کــه مشتـاقید بــا آن‌هــا صحبت کنــید، سوال بپرسید و بــا علاقه بــه جواب‌شان گوش دهید. اگر دوســت دارید در محل کارتـان بــا همکاران ارتبــاط خـوبــی برقرار کنــید نشان دهید کــه علاقه منــدید در مورد کارشان، اهداف‌شان و نظرات‌شان بــیشتر بدانــید. گفتگو و گوش دادن فعال مهــارتی اســت کــه بــاید آن را بلد بــاشید.

 

بــه دیگران فرصت حرف زدن بدهید

شما بــاید بتوانــید گفتگوهــای‌تـان بــا دیگران را بــه خـوبــی کنترل کنــید جوری کــه هم خـودتـان حرف بزنــید و هم بــه طرف مقابل فرصت کافی برای حرف زدن بدهید. هیچکس از متلکم وحده خـوشش نمــی‌آید. هم صحبت خـوبــی برای دیگران بــاشید.

he wants you back - چرا دیگران دوستم ندارند، دیگران مرا نادیده می گیرند

بــه قول هــایی کــه مــی دهید پای بنــد بــاشید

بــه دیگران نشان دهید کــه قابل اعتمادید

همه‌ی ما دوســت داریم کسانی را پیدا کنیم کــه بتوانیم بــه آن‌هــا احترام بگذاریم. بــه قولی کــه مــی‌دهید عمل کنــید و رازدار بــاشید. پشت سر کسی حرف نزنــید و حرف و عمل‌تـان یکی بــاشـد. این‌هــا چیز‌هــایی هســتنــد کــه شما را قابل اعتماد مــی‌کننــد.

 

موبــایل‌تـان را کنار بگذارید

همانطور کــه گفتیم گوش دادن مهــارت مهمــی اســت کــه اگر دوســت دارید دیگران شما را دوســت داشته بــاشنــد بــاید بــه آن اهمــیت بدهید. چگونــه مــی‌توانــید بــا دقت بــه حرف‌هــای طرف مقابل‌تـان گوش بدهید در حالی کــه مدام نگاه‌تـان بــه صفحه‌ی موبــایل‌تـان اســت و آن را چک مــی‌کنــید؟ موبــایل‌تـان را کنار بگذارید و توجه‌تـان را معطوف طرف مقابل‌تـان کنــید. چیزی در موبــایل‌تـان نیســت کــه مهم‌تر از طرف مقابل‌تـان بــاشـد.

 

بــا آدم‌هــای جدید دیدار کنــید

هرچنــد ارتبــاطات بــیشتری بــا دیگران داشته بــاشید و بــا دیگران بــیشتر تعامل داشته بــاشید، آگاهی تـان بــیشتر خـواهد شـد. این برنامه ای اســت کــه ممکن اســت نیـاز بــاشـد تمام طول عمرتـان انجامش دهید. پس خـودتـان را در خانــه زنــدانی نکنــید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا