طراحی دکوراسیون و چیدمان

چوب مصنوعی چیست، کاربردها و مواد تشکیل دهنده

[ad_1]

چــوب مصنوعی چیســت،کـاربرد هــا و مواد تشکــیل دهنده

 

برای این کــه بــه این موضوع پی ببریم کــه چــوب مصنوعی چیســت و چه کـاربردی دارد، ابتدا لازم اســت کــه بدانــیم امــروزه بــازیــافت کـالاهــای اســتفاده شــده از اهمــیت بسیــار بــالایی برخوردار بوده و در اصل این یک نــیاز اســت، کــه بــه واسطه توجه روز افزون مسئولین کشــورهــا بــه حفظ منــابع طبــیعی و همچنــین بــالا رفتن هزینــه‌هــای تأمــین مواد اولیه و در نــهــایت ارزش اقتصادی قابل توجه مواد اولیه، نشأت گرفته اســت. در ادامــه بــا کـافه تمشک همــراه شــده و بــا ویژگی‌هــای چــوب مصنوعی و کـاربردهــایی کــه مــی‌تواند داشته بــاشــد، بــیشتر آشنــا شــوید.

 

همواره سعی بر این بوده کــه بــه خاطر کـاهش روز بــه روز منــابع طبــیعی و افزایش جمعیت و درخواســت مشتری و تنوع طلبــی آن‌هــا، نوعی چــوب بــه بــازار معرفی گردد کــه هم این نــیاز برطرف بشــود و هم اینکــه در عین حال زیبــایی و کــیفیت متنــاسبــی نظیر چــوب طبــیعی داشته بــاشــد. این نوع چــوب کــه از آن بــا عنوان چــوب مصنوعی (کــه از آن در زبــان انگلیسی بــا عنــاوینــی مثل Artificial Wood، Engineered wood، composite wood و manufactured board نــیز یــاد مــی‌شــود) امــروزه در صنــایع مختلف و مخصوصا در دکوراسیون داخلی کـاربرد فراوانــی دارد.

چوب مصنوعی جایگزین چوب طبیعی

برای این کــه بدانــیم مفهوم اصلی و کـاربرد چــوب مصنوعی چیســت، در واقع بــایســتی بگوییم کــه چــوب مصنوعی حاصل تلاش دانشمندان طی چندین ســال تحقیق و آزمــایش برای یـافتن محصولی جایگزین چــوب در جهت حفظ محیط زیســت و جلوگیری از قطع درختــان اســت. این دســت‌آورد بــا وجود مصنوعی بودن، رفتــاری بسیــار شبــیه بــه چــوب طبــیعی دارد و جایگزین اصلی بسیــاری از قطعات چــوبــی در صنعت ســاختمــان و دکوراسیون محسوب مــی‌گردد.

 

چــوب مصنوعی چیســت؟

چــوب مصنوعی در واقع محصولی بــا ارزش اســت کــه از بــازیــافت مواد پلاســتیکــی، کـاغذ و چـوب از محل زبــاله‌هــا و ضایعات شهری تولید مــی‌گردد. این چــوب همچنــین بــه نــام‌هــای Wood Reflex و Artifical Wood در دنــیا معروف بوده و از ترکــیب خرده چــوب، کـاغذ و پلاســتیک‌هــای ضایعاتی تولید مــی‌شــود و از آن در ســاخت مصنوعات مختلف چــوبــی مــانند حفاظ اطراف خیــابــان‌هــا،نرده‌هــای معابر، خانــه‌هــا، مــیز و نــیمکت پارک‌هــا، تــابلوهــای تبلیغاتی، و غیره اســتفاده مــی‌شــود و بــه نوعی مــی‌توان گفت کــه چــوب مصنوعی بــه سمت جایگزین شــدن برای چــوب طبــیعی و همچنــین بخشی از آهن و فولاد پیش مــی‌رود.

 

چند نمونــه از ویژگی‌هــای بــارز چــوب مصنوعی، اســتحکـام بــیش‌تر آن نسبت بــه چــوب معمولی، عدم تــاب برداشتن، عدم نــیاز بــه رنگ‌آمــیزی، قابلیت اســتفاده در محیط‌هــای بــا رطوبت بــالا، شکل‌پذیری و از بــین رفتن هجوم حشرات و موریــانــه‌هــا بوده و بــه همــین خاطر عمــر این نوع چــوب در مقایسه بــا چــوب طبــیعی بــیش‌تر اســت و در نتیجه اســتفاده از آن در صنــایعی مــانند مبملمــان بسیــار منطقی اســتــاز طرف دیگر بــا این کــه اســتحکـام آن بــه اندازه فلزات نــیســت، ولی بــه خاطر قیمت منــاسب‌تر و همچنــین وزن سبکــی کــه دارند، در برخی حوزه‌هــای مصرف بر فلزات برتری دارد. چــوب مصنوعی نوعی کـالای جدید در کشــور اســت و هنوز مصرف داخلی قابل توجهی پیدا نکرده اســت.

فواید استفاده از چوب مصنوعی

ضرورت چــوب مصنوعی از دو جنبــه اهمــیت زیــادی در جهــان امــروز دارد:

آلودگی زیســت محیطی کـاهش مــی یــابد:

بــه خاطر حجم بــالای پلاســتیک و کـاغذ در زبــاله‌هــای شهری و آلودگی کــه پلاســتیک‌هــا بــه دلیل عدم ســازگاری بــا محیط زیســت و تجزیه خیلی ضعیف دارند، یکــی از مشکلات اســاسی مسئولین شهرهــا مــی‌بــاشــد. پس پلاســتیک‌هــا و کـاغذهــای ضایعاتی جمع‌آوری و بــا اجرای طرح‌هــای تولید چــوب مصنوعی، بــازیــافت و تبدیل بــه کـالای بــا ارزش مــی‌گردد.

 

منــابع درختی در کشــور محدود هســتند:

چیزی کــه مسلم اســت این موضوع اســت کــه منــابع چــوبــی و جنگل‌هــای ایران کم و محدود هســتند و بــا قطع درختــان و اســتفاده از چــوب آن‌هـا، این نعمت رایگان و خدادادی هرچه سریع‌تر از بــین خواهد رفت. بنــابراین بــاید مصرف بــی رویه چــوب را کـاهش داد کــه ایجاد واحد تولید چــوب مصنوعی بــه واسطه بــازیــافت چــوب‌هــای ضایعاتی، یکــی از روش‌هــای انجام امــر فوق تلقی مــی‌شــود.

 

از جمله موارد مصرف چــوب مصنوعی مــی‌توان بــه موارد زیر اشاره کرد:

اسفاده از چــوب مصنوعی در مبلمــان

ســاخت نرده‌هــای معابر

مــیز و نــیمکت‌هــای پارک‌هــا

تــابلو‌هــای تبلیغاتی در خیــابــان‌هــا

حفاظ اطراف بزرگراه‌هــا

حفاظ در خانــه‌هــا

درب و پنجره در مکـان‌هــای عمومــی محیطی

سرویس خواب

درب‌هــا

و در کل مــی‌توان گفت هرجا کــه چــوب کـاربرد دارد، در آن محل، چــوب مصنوعی جایگزین منــاسبــی برای چــوب طبــیعی مــی‌تواند بــه حســاب آید.

جایگزین چه چیزهایی است

چــوب مصنوعی مــی‌تواند جایگزین چه چیزهــایی بــاشــد؟

چــوب مصنوعی مــی‌تواند جایگزین چــوب طبــیعی، نئوپان و ام دی اف (MDF) و همچنــین در برخی شرایط خاص (مــانند نرده‌هــا و حفاظ‌هــا) جایگزین فلزات بــاشــد. چــوب مصنوعی سنگین و مقاوم در برابر شکســتن، ترک خوردگی یــا انحراف اســت.از جمله معایب چــوب مصنوعی نــیز مــی‌توان بــه این مورد اشاره کرد کــه بــه دلیل وزن بــیشتر چــوب مصنوعی، پیچ‌هــا، براکت‌هــا، اتصال‌دهنده‌هــا و ســایر سخت‌افزارهــای مورد نــیاز جهت حمــایت از وزن اضافی بــایســتی مقاوم‌تر بــاشــد.

 

چــوب مصنوعی ممکن اســت صنعتی بــاشــد ولی الگوی طبــیعی، زیبــایی و شبــاهت ظاهری بــا چــوب واقعی را دارد. چــوب پلاســتیکــی بــا پلی وینــیل کلرید یــا پلی اتیلن تولید مــی‌شــود. چــوب پلاســتیک ۱۰۰ درصد پلاســتیک اســت و بــه نظر مــی‌رسد مــانند پلاســتیک دارای یک سطح صاف و براق اســت و در برابر لکــه و آب و هوا مقاوم اســت و نمــی‌شکند، و بــا مــرور زمــان نــیز پیچ و تــاب نمــی‌خورد.

 

نحوه تولید چــوب مصنوعی چگونــه اســت؟

نحوه تولید چــوب مصنوعی و مــراحل تولید آن در تصویر زیر بــه طور کـامل مشخص اســت:

نحوه تولید چوب مصنوعی

در نــهــایت نــیز بــایســتی بــار دیگر بــه این نکته اشاره کرد کــه بــا توجه بــه محدودیت در منــابع طبــیعی و جنگل‌هــا، هر چه سریع‌تر بــایســتی جایگزینــی منــاسب برای چــوب طبــیعی پیدا کرده و در صنــایع پرکـاربردی مــانند تولیدی‌هــای مبلمــان و سرویس خواب از آن اســتفاده کرد کــه چــوب مصنوعی بــا توجه بــه مزایــایی کــه دارد، جایگزین منــاسبــی بــه حســاب مــی‌آید.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا