بیماریها و درمان

سرطان پروستات | کشنده ترین سرطان در بین مردان

[ad_1]

سـرطان پروسـتات، نشانه ها و راه های درمان سـرطان پروسـتات

هنگامـی که مـردان سالمنـد مـی شـونـد، ممکن اسـت دچار مشکلات و بیماریهای غده پروسـتات (Prostate gland) گردنـد، بنابراین لازم اسـت که از غده “پروسـتات” و مشکلات آن آگاهی یـابنـد. غده پروسـتات در جلوی انتهای روده (رکتوم) و زیر مثانه ( محل تجمع ادرار ) و لوله ای که ادرار از آن خارج مـی شـود قرار گرفته اسـت. غده پروسـتات مایع سفید رنگی ترشح مـی کنـد که اسپرم ها (نطفۀ مـرد) در آن قـرار دارنـد و از آن تغــذیه مـی کننـد.

 

در دوران جوانی، پروسـتات به انـدازه ی یک گردوی کوچک اسـت، هر چه سن مـردان بـالاتر رود، این غده بزرگتر مـی گردد و ممکن اسـت مشکل ادراری به وجود یـا حتی دچار سـرطان شـود. مشکلات غده پروسـتات متعدد اسـت و تنها پزشک متخصص ادراری مـی توانـد این بیماریها را تشخیص دهد. این مشکلات عبـارتنـد از:

 

 تورم غده پروسـتات (Prostatis)
غده پروسـتات ممکن اسـت دچار عفونت مـیکروبی گردد که بـاعث تورم مـیکروبی مـی شـود که در این حالت، بیمار دچار تب و لرز در ناحیه پایین، پشت و بین پاها مـی گردد و یـا در هنگام دفع ادرار، درد به وجود مـی آید. اگر چنین علایمـی وجود داشته بـاشـد، بـاید بلافاصله بیمار به وسیله پزشک معاینه گردد. تورم غده پروسـتات ممکن اسـت به صورت آهسـته پیشرفت کنـد و مزمن گردد و بـارها برگشت نماید.

 

بزرگی خـوش خیم غده پروسـتات (Enlarged prostate gland)
بزرگی خـوش خیم غده پروسـتات در مـردان سالمنـد بسیـار شایع اسـت. غده پروسـتات به تدریج بزرگ مـی شـود و چون اطراف مجاری ادرار قرار گرفته اسـت، بزرگی آن موجب اختلال در دفع ادرار مـی گردد و فـرد مبتلا نمـی توانـد به راحتی ادرار کنـد و یـا تکه تکه و بـا به دفعات مخصوصا در شب ادرار مـی کنـد. پزشک انـدازه بزرگی پروسـتات را بـا معاینه پروسـتات از راه مقعد تشخیص مـی دهد به این صورت که انگشت خـود را داخل مقعد بیمار مـی کنـد تا مـیزان بزرگ بودن پروسـتات را لمس کنـد. پزشک برای بررسی بیشتر از مجرای ادرار (حالب ها) و پروسـتات و مثانه، عکسبرداری بـا اسکن انجام مـی دهد.

 

سـرطان پروسـتات

یکی از سـرطان های شایع بین مـردان که علائم آن آهسـته آهسـته نمایـان مـی شـود ، سـرطان پروسـتات اسـت. که البته بـا هوشیـاری و تشخیص در زمان مناسب مـی توان از تشـدید این بیماری جلوگیری و قبل از آسیب رسانـدن به بقیه انـدام های بدن سـرطان پروسـتات را درمان نمود. سـرطان پروسـتات در اثر رشـد سلول‌های سـرطانی در غده‌ی پروسـتات به وجود مـی‌آید که مـی‌توانـد بـاعث انسداد دسـتگاه ادراری یـا متاسـتاز (گسـترش بـافت سـرطانی) به سایر قسمت‌های بدن شـود.

 

سـرطان پروسـتات در بعضی از آقایـان بصورت پنهان پیشرفت مـی‌کنـد و زمانی علائم خـود را نشان مـی‌دهد که بیماری وارد مـراحل پیشرفته شـده اسـت. بنابراین شناخت این بیماری و نشانه‌های آن و انجام تسـت‌های سـرطان در تشخیص بموقع بیماری اهمـیت دارد. پزشک متخصص بهترین کسی اسـت که شما را در مورد لزوم و نحوه‌ی انجام تسـت‌ها راهنمایی مـی‌کنـد. در حال حاضر روش‌های درمانی متفاوتی برای غلبه بر این بیماری وجود دارد و بدون شک روش‌های موجود برای درمان سـرطان پروسـتات همگام بـا پیشرفت علم در حال پیشرفت اسـت.

 

سـرطان پروسـتات چیسـت؟

پروسـتات غده‌ی کوچکی در بدن آقایـان اسـت که دقیقا در زیر مثانه قرار دارد. تمام سلول‌های بدن ما بـا سـرعت مشخصی رشـد مـی‌کننـد و تقسیم مـی‌شـونـد و بعد از مدتی از بین مـی‌رونـد. سـرطان پروسـتات زمانی اتفاق مـی‌افتد که سلول‌های پروسـتات بـا سـرعت غیرعادی رشـد ‌کننـد و برخلاف سلول‌های عادی بعد از پایـان عمـر خـود از بین نرونـد و تجمع سلول‌ها بـاعث به‌وجود آمدن تومور در پروسـتات شـود. تومور به‌وجود آمده بـا گذشت زمان مـی‌توانـد به سایر بـافت‌ها، غدد لنفاوی و در نهایت به اسـتخـوان‌ها سـرایت کنـد.

 

سـرطان پروسـتات دومـین سـرطان رایج در آمـریکا و دومـین دلیل مـرگ‌های ناشی از سـرطان در مـیـان مـردان اسـت. در آمـریکا از هر ۷ مـرد ۱ نفـر به سـرطان پروسـتات مبتلاسـت. حدود ۲,۵ مـیلیون نفـر در آمـریکا درگیر این بیماری هسـتنـد. طبق گزارش انجمن سـرطان آمـریکا سالانه ۳۰۰۰۰ مـرد بر اثر سـرطان پروسـتات جان خـود را از دسـت مـی‌دهنـد.

 

علائم سـرطان پروسـتات

برخی انواع سـرطان پروسـتات، غیر تهاجمـی هسـتنـد و به همـین دلیل امکان دارد فـرد هیچ گونه علامتی را تجربه نکنـد. بـا این حال، سـرطان پیشرفته پروسـتات بیشتر علائمـی را ایجاد مـی کنـد. در صورت ابتلا به هر کدام از علائم یـا نشانه های زیر، نبـاید در تماس بـا پزشک درنگ کرد. برخی علائم سـرطان پروسـتات مـی تواننـد توسط بیماری های دیگری به وجود آینـد به همـین دلیل فـرد به معاینه نیـاز خـواهد داشت. علائم سـرطان پروسـتات مـی تواننـد شامل مشکلات ادراری، مشکلات جنسی، درد و بی حسی شـونـد.

 

مشکلات ادراری
مشکل ادراری یک علامت رایج اسـت زیرا پروسـتات در پایین مثانه قرار داشته و مـیزراه را احاطه مـی کنـد. به همـین دلیل، در صورتی که یک تومور بر روی آن به وجود آید مـی توانـد بر روی مثانه یـا مـیزراه فشار آورده و سبب ایجاد مشکلاتی شـود. مشکلات ادراری مـی تواننـد شامل موارد زیر شـونـد:

نیـاز مکرر به دفع ادرار
جریـان ادرار آهسـته تر از معمول
خـونریزی در هنگام دفع ادرار (هماچوری)

 

مشکلات جنسی
اختلال نعوظ مـی توانـد یک علامت سـرطان پروسـتات بـاشـد. این اختلال که ناتوانی جنسی نیز نامـیده مـی شـود توانایی نعوظ و حفظ آن را از فـرد مـی گیرد. وجود خـون در مایع منی پس از انزال نیز مـی توانـد یک علامت سـرطان پروسـتات بـاشـد.

 

درد و بی حسی
سـرطان متاسـتازیک یـا منتشر شـده، سـرطانی اسـت که از محل اولیه خـود به دیگر نواحی بدن منتشر شـده اسـت. هنگامـی که سـرطان پروسـتات متاسـتاز مـی کنـد بیشتر به اسـتخـوان ها منتشر مـی شـود.در صورتی که سـرطان به طناب نخاعی انتشار یـابد، ممکن اسـت فـرد حس خـود را در پاها و مثانه از دسـت دهد. برخی مـردان مـی تواننـد بدون داشتن هر گونه علامت سال ها به سـرطان پروسـتات مبتلا بـاشنـد. این وضعیت مـی توانـد در نواحی زیر سبب ایجاد درد شـود:

ناحیه لگن
کمـر
قفسه سینه

 

انواع سـرطان پروسـتات

سـرطان پروسـتات خـوش خیم
بـا افزایش سن ،غده پروسـتات شروع به بزرگ شـدن مـی کنـد که به آن هیپر پلازی خـوش خیم پروسـتات یـا bph مـی گوینـد و بـاعث تغییرات بدخیمـی در سلولهای غده پروسـتات مـی شـود که به آن سـرطان پروسـتات گفته مـی شـود بنابراین هیچ گونه سـرطان خـوش خیم در پروسـتات وجود نـدارد.

 

سـرطان بدخیم پروسـتات
دو نوع سـرطان بدخیم پروسـتات وجود دارد: سـرطان بدخیم نوع اول اگر چه در آزمایش psa بسیـار بـالا مـی بـاشـد و سـرطان بیشتر غده پروسـتات را گرفتار کرده و سلول ها بسیـار بدخیم هسـتنـد ولی تاکنون سـرطان محدود به پروسـتات اسـت و از پروسـتات خارج نشـده و بـا درمان جراحی یـا رادیوتراپی طول عمـر طبیعی خـواهنـد داشت . نوع دوم سـرطان بدخیم تر زمانی اسـت که سـرطان پیشرفته بوده و از غده پروسـتات خارج و غدد لنفاوی ، کبد ،ریه و اسـتخـوان ها را گرفتار مـی کنـد.

 

چه کسانی بیشتر در معرض ابتلا به سـرطان پروسـتات قرار دارنـد؟

در آمـریکا از هر ۷ مـرد ۱ نفـر به سـرطان پروسـتات مبتلاسـت

سن: سـرطان پروسـتات در مـردان سالمنـد، بیشتر دیده مـی شـود و هر چه سن بـالاتر رود، خطر ابتلا به این نوع سـرطان افزایش مـی یـابد.

 

ارث و ژنتیک: مطالعات نشان داده اسـت که وجود سـرطان پروسـتات در خانواده، موجب مـی شـود که افـراد دیگر در معرض خطر ابتلا به این نوع سـرطان قرار گیرنـد. اگر پدر یـا برادر فـردی دچار سـرطان پروسـتات بـاشـد، امکان بروز سـرطان در او وجود دارد و خطر پیدایش این بیماری دو برابر مـی بـاشـد.

 

نژاد: سیـاه‌پوسـتان آمـریکایی بیشتر از سایرین به این بیماری مبتلا مـی‌شـونـد و احتمال بروز این بیماری در مـردان آسیـایی نسبت به سایر نژادها کمتر اسـت؛

 

وزن: شیوع این بیماری در آقایـان دارای اضافه وزن بیشتر اسـت.

 

شغل: افـرادی که بـا بـاتری و ساختن آن و لاسـتیک و کادمـیوم سـرو کار دارنـد، بیشتر در معرض ابتلا به سـرطان پروسـتات مـی بـاشنـد.

 

داروها: بعضی از داروها ماننـد داروهای ضد التهاب (مثل آسپیرین) و داروهای پایین آورنـده کلسـترول و تری گلیسیرید، ممکن اسـت خطر ابتلا به سـرطان پروسـتات را کاهش دهنـد.

 

سابقه ابتلا به بیماریهای مقاربتی: مطالعه ای نشان داده اسـت سابقه ابتلا به سوزاک، خطر ابتلا به سـرطان پروسـتات را افزایش مـی دهد.

 

سابقه ابتلا به تورم غده پروسـتات: در افـرادی که دچار تورم مزمن غده پروسـتات بوده انـد، خطر ابتلا به سـرطان پروسـتات دو برابر مـی بـاشـد.

 

کمبود ویتامـین D (25 OHD) : تحقیقات اخیر نشان داده اسـت کمبود ویتامـین D (کمتر از ng / mol 30 ) در مـردان، خطر ابتلا به سـرطان پروسـتات را افزایش مـی دهد،

 

ابزار های تشخیص

در صورتی که فـرد و پزشک او بر مناسب بودن انجام غربـالگری سـرطان پروسـتات تصمـیم بگیرنـد، احتمالا پزشک یک معاینه فیزیکی انجام داده و در ارتبـاط بـا سابقه سلامتی بیمار بـا او گفتگو مـی کنـد. علاوه بر آن، پزشکان یک یـا دو آزمایش نیز برای بیمار انجام مـی دهنـد که مـی تواننـد شامل موارد زیر بـاشنـد:

 

معاینه دیجیتالی مقعدی (DRE): در این معاینه، پزشک یک انگشت خـود را که بـا دسـتکش پوشانـده شـده اسـت به درون مقعد بیمار وارد کرده و پروسـتات او را معاینه مـی کنـد.

 

آزمایش آنتی ژن اختصاصی پروسـتات (PSA): این آزمایش خـون، سطح PSA را تشخیص مـی دهد. PSA پروتئینی اسـت که به وسیله پروسـتات تولید مـی شـود.

 

بیوپسی (نمونه برداری) پروسـتات: پزشک مـی توانـد جهت کمک به تایید تشخیص سـرطان پروسـتات انجام یک بیوپسی را درخـواسـت دهد. برای انجام یک بیوپسی، پزشک یـا فـرد متخصص قسمت کوچکی از غده پروسـتات را جهت آزمایش کردن برمـی دارد.

 

دیگر آزمایش ها: همچنین، پزشک مـی توانـد انجام یک آزمایش تصویر برداری مغناطیسی (MRI)، اسکن اسـتخـوان یـا یک اسکن توموگرافی کامپیوتری (CT) را درخـواسـت دهد.

 

روش‌های درمان سـرطان پروسـتات

۱- جراحی سـرطان پروسـتات

جراحی پروسـتات در بیمارانی که توان جسمـی کافی جهت تحمل جراحی را دارنـد ، از درمان سـرطان پروسـتات به وسیله جراحی بـا توجه به نظر پزشک معالج اسـتفاده مـیکننـد. روش های جراحی سـرطان پروسـتات طی سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته اسـت.

 

2-پرتو درمانی سـرطان پروسـتات

درمان سـرطان پروسـتات بـا اشعه درمانی امکان پذیر اسـت. بعد از جراحی ، اشعه درمانی مـی توانـد در انهدام سلولهای سـرطانی نقش بسزایی داشته بـاشـد. همچنین مـی توانـد در متاسـتازهای به اسـتخـوان که بـا درد همـراه هسـتنـد ، نقش تسکینی داشته بـاشـد.البته اشعه درمانی در مـردان مـی توانـد بـا عوارضی چون : کاهش قدرت نعوذ ، اسهال ، خسـتگی و مشکلات ادراری همـراه بـاشـد.

 

3-هورمون درمانی سـرطان پروسـتات

یک روش درمان سـرطان پروسـتات هورمون درمانی اسـت. هورمون درمانی مـی توانـد آهنگ رشـد سلولهای سـرطانی را کاهش دهد ، و یکی از گزینه های درمان بـاشـد. این روش درمانی تولید تسـتوسـترون و سایر هورمون های مـردانه را متوقف مـی کننـد. هورمونهای مـردانه رشـد سلولهای سـرطانی پروسـتات را تقویت مـی کننـد.

روش های جراحی سـرطان پروسـتات طی سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته اسـت

۴- شیمـی درمانی سـرطان پروسـتات

شیمـی درمانی موجب نابودی سلولهای سـرطانی در تمام بدن مـی شـود ، بنابراین زمانی بکار مـیرود که سلولهای سـرطانی به سایر جاهای بدن منتشر شـده انـد و سـرطان پروسـتات به هورمون درمانی پاسخ نـداده بـاشـد. بیشتر شیمـی درمانی داخل وریدی تجویز مـی شـود فـرآینـد درمان بـا توجه به وسعت سـرطان ۳ تا ۶ ماه طول مـی کشـد.

 

5- کرایورتاپی Cryotherapy در درمان سـرطان پروسـتات

در کرایوتراپی سلولهای سـرطانی بصورت موضعی و بـا سـرمای زیـاد نابود مـی شـونـد. از کرایوتراپی کمتر در درمان سـرطان پروسـتات اسـتفاده مـی شـود ، چون تاکنون کارآمدی اش در طولانی مدت اثبـات نشـده اسـت. البته این روش مزایـایی هم دارد ، از جمله دوره بهبودی کوتاه تر.از آنجایی که این روش موجب آسیب اعصاب ناحیه هم مـی شـود ، ۸۰% مـردان بعد از کرایوتراپی دچار کاهش مـیل جنسی مـی شـونـد. همچنین مـی توانـد بطور موقت موجب سوزش و حساسیت مثانه و روده شـود.

 

6- بیولوژیک درمانی

درمان بیولوژیک در واقع ارتقاء سیسـتم ایمنی بیمار جهت مبـارزه بـا سلولهای سـرطانی اسـت. در این روش درمانی ، موادی که توسط بدن یـا آزمایشگاه ساخته مـی شـونـد ، جهت ارتقاء و بـازسازی سیسـتم دفاع طبیعی بدن بکار مـی رود. Sipulecel-T یکی از درمانهای بیولوژیکی موثر در سـرطان پروسـتات پیشرفته شناخته شـده اسـت. این دارو بیشتر تا ۳ بـار در ماه تجویز مـی شـود.

 

7-بیس فسفونات درمانی (Bisphosphonate therapy)

داروهای Bisphosphonate درمانی ماننـد Clodronate یـا Zoledronate زمانی کاربرد دارنـد سـرطان پروسـتات به اسـتخـوان متاسـتاز داده بـاشـد.این گروه از داروها موجب کاهش اثرات تخریبی سـرطان بر بـافت اسـتخـوان مـی شـونـد. همچنین مـردانی که به دلیل سـرطان پروسـتات تحت هورمون درمانی (نوعی آنتی آنـدروژن درمانی) یـا Orchiectomy قرار گرفته انـد در معرض پوکی اسـتخـوان قرار دارنـد . در چنین بیمارانی داروهای گروه بیس فسفونات خطر شکسـتگی اسـتخـوان را کاهش مـی دهد. مطالعات بـالینی نشان داده اسـت ، داروهای این گروه در کاهش رشـد سـرطان پروسـتات متاسـتاز (مهاجرت) کرده به اسـتخـوان موثر هسـتنـد.

 

پیشگیری از سـرطان پروسـتات

سـرطان پروسـتات عوامل خطر مشخصی ماننـد سن دارد که قابل کنترل نیسـتنـد. اما بـا این حال، دیگر عوامل خطر را مـی توان کنترل کرد. برای مثال، از آنجایی که تحقیقات نشان داده انـد مصرف سیگار خطر ابتلا به سـرطان را افزایش مـی دهد، ترک سیگار مـی توانـد خطر ابتلا به سـرطان پروسـتات را کاهش دهد. علاوه بر آن، رژیم غــذایی و ورزش کردن نیز عوامل مهمـی هسـتنـد که مـی تواننـد خطر ابتلا به سـرطان پروسـتات را تحت تاثیر قرار دهنـد.

 

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا